siły zbrojne

Zapewnienie niepodległości, terytorialnej nienaruszalności granic i bezpieczeństwa obywateli Polski jest bezwzględnym imperatywem obrony interesów narodowych, mających znaczenie egzystencjalne, uzasadniające użycie całego potencjału sił i środków, którymi dysponuje państwo. W celu zapewnienia ich realizacji Rzeczpospolita Polska organizuje i rozwija zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego z jego najważniejszym elementem składowym – systemem obrony państwa, który jest powołany do uzyskania i utrzymywania zdolności do prowadzenia skutecznych działań obronnych w celu przeciwdziałania wszelkim zagro- żeniom żywotnych interesów narodowych, w tym agresji militarnej.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Zapewnienie niepodległości, terytorialnej nienaruszalności granic i bezpieczeństwa obywateli Polski jest bezwzględnym imperatywem obrony interesów narodowych, mających znaczenie egzystencjalne, uzasadniające użycie całego potencjału sił i środków, którymi dysponuje państwo. W celu zapewnienia ich realizacji Rzeczpospolita Polska organizuje i rozwija zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego z jego najważniejszym elementem składowym – systemem obrony państwa, który jest powołany do uzyskania i utrzymywania zdolności do prowadzenia skutecznych działań obronnych w celu przeciwdziałania wszelkim zagro- żeniom żywotnych interesów narodowych, w tym agresji militarnej. Siły Zbrojne RP, utrzymując gotowość do wykonywania trzech rodzajów zadań – zagwarantowania obrony państwa i przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych, udziału w operacjach reagowania kryzysowego/operacjach humanitarnych w ramach stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz wspierania bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu, tworzą militarny trzon systemu obronnego. Dlatego funkcjonowanie i rozwój sił zbrojnych wymagają szczególnej uwagi i troski zarówno władz politycznych, jak i całego społeczeństwa. Nie jest obojętne, jaka będzie nasza armia, bo to ona stanowi, jaka będzie nasza ojczyzna. W Wojsku Polskim w sposób najbardziej widoczny skupiają się zarówno siły państwa, jak i jego więzi ze społeczeństwem. Ponieważ wyzwania bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych