Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Razem Bezpieczniej” Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań CELE PROGRAMU  Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce.  Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.  Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.  Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Razem Bezpieczniej” Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

CELE PROGRAMU  Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce.  Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.  Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.  Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Treść oryginalna  Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa określono obszary działania programu i kierunki aktywności zaangażowanych podmiotów.  Każde przedsięwzięcie wymaga zdiagnozowania problemu, ustalenia przyczyn jego powstania, możliwości przeciwdziałania, a następnie wyznaczenia zadań, by zapobiec bądź wyeliminować zagrożenia.  Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu należy zaliczyć: o Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania o Przemoc w rodzinie o Bezpieczeństwo w szkole o Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej o Bezpieczeństwo w ruchu drogowym o Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej o Ochrona dziedzictwa narodowego

„Bezpieczne wakacje” To akcja ogłoszona 22 czerwca w 2006 roku. Szef MSWiA wydał zalecenia dla Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz wojewodów a ich realizacja miała spowodować by wakacyjny wypoczynek dzieci i dorosłych był jak najbardziej bezpieczny. ZADANIA DLA POLICJI • Kontrola stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących zwłaszcza dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku. • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewozu dzieci w pojazdach. • Kontrola i podejmowanie działań represyjnych wobec kierujących motocyklami, łamiących przepisy ruchu drogowego. • Kontrola stanu trzeźwości kierujących pojazdami, a także sprawności psychofizycznej oraz uprawnień i kwalifikacji zawodowych kierowców wykonujących przewozy wakacyjne. • Nasilenie i zintegrowanie z innymi formacjami (Straż Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa, straże gminne)działań patrolowych i operacyjnych na dworcach kolejowych i autobusowych oraz na szlakach komunikacyjnych,

Bezpieczne ferie – pamiętajmy o odblaskach Człowiek idący z odblaskiem jest widoczny w światłach samochodu z odległości około 150 metrów. Bez tego elementu kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości około 40 metrów. Od 31 sierpnia 2014 r. piesi, którzy po zmroku poruszają się poza obszarem zabudowanym, powinni mieć na sobie element odblaskowy. Do 31 sierpnia 2014 r. obowiązek noszenia elementów odblaskowych miały osoby poniżej 15 roku życia. Teraz nowy przepis dotyczy wszystkich, bez względu na wiek. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pieszy będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.