Moje 1 wypracowanie

scenariusz rozprawy sądowej

Scenariusz symulacji procesu cywilnego Osoby: Powód, pozwana, sędzia, dwóch pełnomocników- (pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwane) protokolant, świadkowie, dwóch ławników, publiczność . Protokolant(Marysia): Sprawa z powództwa Jana Kowalskiego przeciwko pozwanej Annie Nowaki Sąd będzie rozpatrywał sprawę o sygnaturze DS 16/67. Wzywa się wszystkich do wejścia na salę. (Wszyscy wchodzą i zajmują odpowiednie miejsca w sali rozpraw, po chwili do sali wchodzi skład sędziowski.) Protokolant(Marysia): Proszę wstać, sąd idzie! Sędzia: Dzień dobry, Powołani wstawili się na rozprawę :Powód Pełnomocnik1(Kasia): Powód Jan Kowalski z pełnomocnikiem Katarzyną Stafą, pełnomocnictwo w aktach. Sędzia (Natalia Bróż): Pozwana Pełnomocnik2(Dominika Szylar): Pozwana wraz z pełnomocnikiem z urzędu, adwokatem Dominiką Szylar. Sędzia: Bardzo proszę strony o okazanie dowodów osobistych. ( Powód i pozwana podchodzą i dają głównemu sędzi dowody osobiste, sędzia ogląda dowody) Sędzia: Wstawili się również świadkowie, Pani Andżelika Wnęk Andżelika Wnęk: Jestem Sędzia: Magdalena Majcher Magdalena Majcher: Obecna Sędzia; Gabriela Bieniasz Sędzia: Na rozprawę było wezwanych czworo świadków, nie widzę jednego ze świadków – Pani Natalii Wojak, świadek Natalia Wojak nie wstawiła się, dowód doręczenia wezwania w aktach. Sędzia: Świadków proszę o opuszczenie Sali rozpraw. ( Świadkowie opuszczają sprawę rozpraw ) Sędzia: Czy powód podtrzymuje żądania pozwu ? Pełnomocik1:Wysoki sądzie, w imieniu mojego klienta, wnoszę o zasądzenie odszkodowania od pozwanej w wysokości trzech tysięcy złotych na podstawie artykułu 415 kodeksu cywilnego, a także zwrotu pieniędzy za samochód, który pozwana otrzymała od mojego klienta. Wnoszę również o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu, według norm przepisowych. Sędzia: Jakie jest stanowisko pani pozwanej? Pełnomocnik 2:Wysoki sądzie, podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi o pozew tj. wnoszę o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego , a także zasądzenie od strony powodowej kosztów postępowania według norm przepisowych. Sędzia : A czy strony rozważyły możliwość ugody? Pełnomocnik 1: Mój klient nie rozważył możliwości ugody, jest jednocześnie otwarty na propozycję pozwanej. (pozwana wraz z pełnomocnikiem naradzają się szeptem) Pełnomocnik 2: Wysoki sądzie, moja klientka proponuje zapłatę połowy dochodzonej przez powoda należności, jeśli chodzi o przedmiot spornego samochodu, to pozwana twierdzi , że zaraz po rozstaniu z powodem, oddała mu samochód wraz ze wszelkimi akcesoriami, więc w związku z tym nie jest zadośćuczynić w tej części…