Homer, Iliada

Homer, Iliada, przeł. Kazimiera Jeżewska, oprac. Jerzy Łanowski, wyd. 13 nowe zupełnie, BN II 17, 1981. WSTĘP Początek literatury europejskiej. najstarszą z literatur Europy, grecką, otwierają „Iliada” i „Odyseja”. tematy, mity i postaci z tych epopei weszły na stałe w świadomość kulturalną dużej części lu-dzkości. dzieła w pełni rozwinięte, niepospolity kunszt poetycki, bogaty i barwny język, wielka skala środków artystycznych – zaskoczenie i paradoks. Pytania zasadnicze. kiedy i gdzie powstały poematy Homerowe?

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Homer, Iliada, przeł. Kazimiera Jeżewska, oprac. Jerzy Łanowski, wyd. 13 nowe zupełnie, BN II 17, 1981.

WSTĘP

 1. Początek literatury europejskiej.
 • najstarszą z literatur Europy, grecką, otwierają „Iliada” i „Odyseja”.
 • tematy, mity i postaci z tych epopei weszły na stałe w świadomość kulturalną dużej części lu-dzkości.
 • dzieła w pełni rozwinięte, niepospolity kunszt poetycki, bogaty i barwny język, wielka skala środków artystycznych – zaskoczenie i paradoks.
 1. Pytania zasadnicze.
 • kiedy i gdzie powstały poematy Homerowe?
 • w jakiej epoce rozgrywa się akcja „Iliady”?
 • realistyczna?
 • kim był autor?
 • forma ustna czy pisemna?
 • pierwsze dzieła literatury greckiej?
 • pokrewieństwa i związki z literaturą poza Grecją.

I. Egea i Grecja.

 1. Świat egejski.
 • ludność śródziemnomorska, pochodzenia małoazjatyckiego, docierająca na tereny później-szej Grecji, gdzieś między 4500 a 3000 p.n.e. mieszała się z ludnością miejscową.
 • pierwsze stulecia trzeciego tysiąclecia p.n.e. – rozwój i wzrost kultury kreteńskiej (minojskiej):
 • pismo hieroglificzne (nieodczytane) ok. 2400-2100.
 • pierwsze wielkie pałace 1850-1700.
 • drugie pałace – w Knossos i Phaisos 1700-1550.
 • Luwiowie na stałym lądzie 1900-1800 i na Krecie 1800.
 • pismo linearne A (nieodczytane) 1700-1600.
 • koniec największej świetności kultury minojskiej 1400.
 • zniszczenie pałacu w Knossos i koniec pisma linearnego A 1450-1400.
 • najazd Achajów na Kretę 1400-1300.
 • świetność Knossos i pismo linearne B (odczytane w 1953 r.).
 • najazd Dorów i upadek Knossos 1200-1100.
 • „greckie średniowiecze”.
 • okres mykeński na lądzie: najazd Achajów na Peloponez w latach 1600-1500; obronne grody mykeńskie, pismo linearne B.
 1. Wschód.
 • handel Krety z Bliskim Wschodem.
 1. Achajowie.
 • rozszerzenie panowania z Myken na cały ląd grecki 1400-1200.
 • zniszczenie Troi VII A.
 1. Pierwsza faza kolonizacji.
 • upadek potęgi Achajów w XI wieku.
 • Jonowie z Peloponezu na Wybrzeże Azji Mniejszej; Eolowie na południe Azji Mniejszej; Doro-wie na wyspy.
 1. Przedział czasu.
 • z „mroków greckiego średniowiecza” pierwsza wyłania się Jonia z bogatym Miletem.
 • na trzy wieki ucicha kolonizacja (XI – IX), rozwój cywilizacyjny.
 1. Siedziby małoazjatyckich Greków.
 • Jonia z dwunastoma miastami: Milet, Myus, Priene nad Meandrem (dzis. Menderez), Efez u ujścia Kaystru (dzis. Küczük Menderez), Kolofon, Lebedos, Teos, Kladzomenaj, Erythraj i Fo-kaja (dzis. Gediz-czaj) oraz na wyspach Samos i Chios.
 • w Jonii można zaobserwować najstarszą formę helleńskiej państwowości, polis, czyli miasto-państwo, o ustroju arystokratycznym, rządzone przez królów, których władzę niejednokrotnie arystokracja ogranicza.

II. Przekazy o Homerze.

 1. „Biografie”.
 • w starożytności wierzono, że Homer istniał; utwory go „zakryły”.
 • od IV wieku p.n.e. od Arystotelesa braki wypełniano fantazją.
 • 7 żywotów fantastycznych: syn nimfy lub dziewczyny-sieroty Kretheis i boga rzeki smyrneń-skiej, Melesa, imię Melesigenes („z Melesa zrodzony”), imię Homeros („Ślepiec”) przybrał do-piero po utracie wzroku.
 • żywoty opowiadają o wędrówkach pieśniarza, o jego dłuższych i krótszych utworach, gęsto je cytując.
 • Homer miał umrzeć jako sędziwy starzec na wyspie Ios.
 1. Co znaczy „Homer”?
 • ślepiec, zakładnik, towarzysz, spajacz, zbieracz, składacz (twórca, poeta).
 1. Świadectwa.
 • o Homerze wspominali: Hezjod, Pindar, Simonides.
 • Herodot datuje Homera i Hezjoda na ok. połowę IX wieku p.n.e.
 1. Czasy.
 • epoka heroiczna: 1400-1200 p.n.e.
 • w poematach Homera pamięć o czasach pradawnych (pochwała świetności Myken i innych ośrodków kultury minojsko-mykeńskiej) + współczesność (znajomość żelaza i jego użytkowa-nia).
 • najpóźniejsze w „Iliadzie” wzmianki o rynsztunku i taktyce walki ciężkozbrojnego piechura (hoplity) – ok. 700 r. p.n.e.
 1. Kultura „homerowa”.
 • elementy z obrazków, scen, wzmianek i aluzji – obraz pełny i bogaty, ale nie historyczny.
 • człowiek homerycki, heros i „kultura homerowa” istnieje tylko w świecie poetyckim, z rzeczy-wistości zbiera i łączy tylko elementy.

III. Poezja i pismo.

 1. „Przed początkiem”.
 • Homer jest dla badaczy początkiem literatury greckiej i europejskiej (właściwie azjatyckiej).
 • poezja jednak istniała wcześniej (wysoki kunszt poetycki, analogie z innych kultur).
 • najdawniejsza poezja łączyła się z muzyka i śpiewem (sztuki plastyczne).
 1. Zapis – nie literatura.
 • rozszyfrowanie przez Michaela Ventrisa z pomocą Johna Chadwicka w 1953 r. pisma linear-nego B; treść rozczarowała: księgi magazynowe, wykazy, spisy osób i rzeczy, dokumentacja mienia władców i świątyń, nie literatura.
 • minologia lub mykenologia zajmuje się zabytkami z pismem linearnym B.
 1. Świadectwa poematów.
 • Homer cytuje dawne opowieści, nawiązuje do starszych podań.
 1. Śpiewacy nadworni.
 • pieśń + muzyka + taniec.
 • śpiewacy wymieniani pośród przedstawicieli zawodów (kowal, garncarz…), ludzie osiadli, słu-żący dworowi.
 • śpiew darem bóstw, natchnienie daje Muza.
 • repertuar bogaty, zbogacany i aktualizowany.
 • heksametr wierszem recytacji, nie śpiewu.
 • w epoce późniejszej wygłaszaniem utworów zajmowali się nie śpiewacy-aojdowie, ale recyta-torzy-rapsodowie.
 1. Odbiór epiki.
 • przekazanie poematu odbiorcom (słuchaczom) ustnie.
 • starożytni nawet sami sobie czytają na głos, dopiero od III wieku n.e. wzmianki o zaskakują-cym czytaniu „bez poruszania ustami”.
 • wykonanie eposu publiczne.
 1. Przekazanie utworów.
 • czy wykonawcy tych poematów uczyli się ich z pisanego tekstu, czy też z ust poprzedników?
 • brak umiejętności zapisania tak ogromnych eposów pismem znanym (np. linearnym B).
 1. Literatura sąsiadów.
 • sąsiedzi zapisywali teksty literackie, choć nie tak ogromne.
 1. Tradycja grecka.
 • przed Homerem musiała istnieć literatura, ale nie pisana i nie została spisana  fałszerstwa-apokryfy.
 1. Pismo greckie.
 • zapożyczone od Fenicjan i przetworzone, np. oznaczenie samogłosek, przyjęto uważać, że dostosowanie alfabetu fenickiego do języka greckiego jest dziełem Dorów (ok. 900 r. p.n.e.).
 1. Najwcześniejsze zabytki.
 • pochodzą z drugiej połowy VIII wieku p.n.e. – wiersze (heksametry).
 1. Świadectwo formy.
 • cechy stylu epopei Homera – pokrewieństwo z podobnymi zjawiskami w literaturze innych lu-dów, podobieństwo technik poetyckich.
 1. Prehistoria i narodziny kwestii homerowej.
 • dyskusja filologiczna już w starożytności:
 • określenie autentyczności poszczególnych dzieł z całego przypisywanego Homerowi ze-społu.
 • czy „Iliada” i „Odyseja” pochodzą od jednego czy dwu różnych twórców.
 • zabiegi krytyczno-edytorskie mające na celu ustalenie poprawnego wzorowego tekstu poematów, wolnego od wtrętów i zniekształceń.
 • Francois Hedelin abbe d’Aubinac (1604-1676) – literacki atak na Homera oskarżonego o nie-moralność, zły gust, lichy styl i niekonsekwencje w poetyckiej narracji + antyczne przekazy, że Homer nie znal pisma  Homer nie istniał, poematy są zlepkami różnych pieśni.
 • Thomas Blackwell (1701-1757) – studium o „życiu i pismach” Homera.
 • Robert Wood (1716-1771) – Homer nie znał pisma, poematy ustnie z pamięci.
 • Friedrich August Wolf (1759-1824) – poematy Homerowe powstały jako twórczość ustna ok. połowy X wieku p.n.e., w okresie, gdy Grecy nie znali jeszcze pisma.
 • po Wolfie:
 • unitaryści, tj. zwolennicy teorii o jedności poematów i ich indywidualnym autorze, Home-rze.
 • pluraliści, analitycy lub ewolucjoniści – zaprzeczający poematom jedności, jednego auto-ra, określonego momentu powstania…
 1. Analitycy.
 • Gottfried Hermann (1772-1848) – teoria rozszerzania niewielkich początkowo poematów.
 • Karl Lachmann (1793-1851) – teoria pieśni (złączenie i spajanie 18 początkowo odrębnych poematów).
 • George Grot (1794-1871) – teoria jądra podstawowego (rozszerzana „Pra-Iliada”).
 1. Krąg współpracujących nauk.
 • filologia, historia literatury, historia, badania komparatystyczne, papirologia, archeologia.
 • Heinrich Schliemann (1822-1890) – wykopaliska w „miejscach Homerowych”: od 1868 r. w Troi, Mykeny (1874), Tiryns (1876), Orchomenos i Itaka.
 • podstaw archeologii „Homerowej” dał współpracujący ze Schliemannem od 1882 r. Wilhelm Dörpfeld (1853-1940).
 • archeologia, językoznawstwo + etnologia-antropologia.
 1. Kontratak unitaryzmu.
 • Dietrich Mülder 1910 r.:
 • „Iliada” jest poematem jednolitym zbudowanym według jednolitego planu.
 • niekonsekwencje wynikają ze specyficznego zadania, nałożonego przez poetycką osobo-wość twórcy.
 • źródłami są dzieła powstałe w okresie tego rozwoju.
 1. Drugi zwrot.
 • badania żywej jeszcze dzisiaj epickiej poezji ludowej, zwłaszcza epiki ludowej południowosło-wiańskiej – Matija Murko (1861-1952), Milman Parry, Albert B. Lord.
 • poezja Homerowa reprezentuje charakterystyczny typ poezji ustnej, styl formularny.
 1. Poezja ustna.
 • śpiewak jest tak jakby improwizatorem, tworzy z materiału istniejącego: treść (podanie) i for-ma (zespół formułek).
 1. To już literatura.
 • poematy Homerowe wykazują plan, jedność wewnętrzną dużo ściślejszą, niż się można tego spodziewać i niż się rzeczywiście spotyka w zapisie ludowej twórczości ustnej.
 1. Data epopei.
 • między połową IX i połową VIII wieku p.n.e.

IV. Kształt poematu.

 1. Budowa „Iliady”.
 • 15 537 wersów.
 • podział na 24 pieśni (księgi), oznaczane umownie 24 literami dużymi alfabetu greckiego jest późniejszy, pochodzi od uczonych aleksandryjskich.
 • temat w inwokacji.
 • analiza treści.
 1. Forma poetycka.
 2. Porównania.
 • szeroko rozbudowane porównania o niezwykłej fakturze, zwłaszcza dłuższe – przeszło 200.
 • są istotnym wzbogaceniem realistycznego obrazu życia.
 1. Tok narracji.
 • narracja jest opowiadaniem w czasie, treści w ruchu.
 • nie zawsze wartko, czasem kunsztownie opóźniana, zaznaczona napięciem i zwalniana na-pięciem.
 • paralelizm akcji, ale nie opowiadania.
 • plastyczność opisu.
 • dokładność opisu.
 • całkowite odsłonięcie wnętrza, brak niedomówień.
 1. Epickość i dramatyzm.
 • obiektywne przedstawianie opisywanej rzeczywistości nie oznacza obojętnego stosunku wo-bec opowiadanych faktów; zakłada sąd poety o ludziach i wydarzeniach.
 • wyczuwalne nastroje narratora.
 • nasycenie eposu dialogami i monologami, swoiste prawo „dwu osób na scenie”.
 1. Umowność.
 • fakty zakomunikowane słuchaczowi twórca uważa za wiadome innym postaciom epopei.
 • podawanie pozornych lub chwilowych uzasadnień sytuacji, postępowania postaci, pospiesz-ne, niezbyt logiczne, ale prowadzące do zamierzonego przez poetę celu, np. pożegnanie Hektora z Andromachą.
 1. Realizm – idealizacja – cudowność.
 • dar obserwacji – obrazy wierne rzeczywistości, opisy przyrody, przedmiotów, przedstawienia scen z życia, charakterystyki bohaterów ukazane w rozwoju, w reakcjach psychologicznych.
 • postaci poematu, herosi, są wyolbrzymione w perspektywie.
 • cechą tej poezji jest podniosłość.
 • epos jest obrazem życia pełnego sił, rzeczywistości uszlachetnionej i powiększonej nawet tam, gdzie na to nie zasługuje.
 • świat ludzki pozostaje w stałej zależności od świata boskiego.
 • zamienne traktowanie Dzeusa z Mojrą (Przeznaczeniem).
 • bogowie są ponad ludźmi, ale nie są jeszcze siłami moralnymi, nie reprezentują poziomu ety-cznego wyższego niż ludzie.

V. Losy i echa „Iliady”.

 • brak jeszcze pełnej historii Homera w kulturze europejskiej.
 1. Grecja.
 • własność ogólnohelleńska.
 • od VI wieku p.n.e. podręcznik.
 • Homer ustanowił pewien ład w systemie bardzo swobodnej niedogmatycznej religii greckiej.
 • przekonanie o wspólnym pochodzeniu i jedności wszystkich Greków.
 • podstawowa norma etyczna, zbiór wzorów postępowania.
 • klasyczna szata epopei.
 1. Potomstwo literackie.
 • przypisywanie licznych utworów Homerowi.
 • parodie epickie, np. „Wojna żabo-mysia”.
 • VII i VI w. p.n.e. liryka i liryka chóralna.
 • V w. p.n.e. dramat.
 • od III wieku .p.n.e. Homer przestaje być jedynym wzorem literackim.
 1. Homerologia kolebką filologii.
 • starożytna nauka o literaturze i starożytna krytyka literacka.
 • gramatyka, Biblioteka Aleksandryjska – badania nad Homerem, ustalanie tekstów poematów.
 • badacze: Zenodot z Efezu (IV/III w. p.n.e.); Arystofanes z Bizancjum (III/II w. p.n.e.); Arys-tarch z Samotraki (III/II w. p.n.e.).
 1. Homer w Rzymie.
 • przekład „Odysei” Liwiusza Andronikusa (połowa III w. p.n.e.).
 • epik Enniusz, Wergiliusz, heksametryczny wyciąg z „Iliady” tzw. „Homer łaciński”…
 1. Średniowiecze.
 • przejęcie w wykształceniu Homera.
 1. Bizancjum.
 • głównie pośród kleru zakonnego.
 • Anna Komnena (XII/XIII w.), słowniki-encyklopedie, zbiory sentencji moralnych, Joannes Tze-tzes (XII w.).
 • Digenis Akritas (X w.), Konstatyn Hermoniakos (XIV w.).
 1. Losy „Homera” na Zachodzie Europy.
 • „Iliada” wyparta przez „Homera łacińskiego” i łacińskie wersje Diktysa i Daresa.
 • XII w. literackie odrodzenie trojańskiej tematyki: „Romnas trojański”. Gwidon da Colonna…
 1. Powrót na Zachód.
 • Petrarka, rękopisy greckie zaczęły napływać z Bizancjum do Włoch w większej liczbie w po-łowie XV wieku.
 • przekłady: Lorenza Valii + Francesco Aretino.
 • 1488 r. we Florencji Grek Demetrios Chalkondyles – druk Homera w oryginale.
 • z przekładów „Iliady” na języki narodowe Zachodu najwcześniejszy był hiszpański, prozą z połowy XV wieku.
 1. Homer a Wergiliusz i starożytni a nowocześni.
 • renesans – odrodzeniem łacińskim, nie greckim.
 1. Nawiązanie.
 • w XIX wieku ogromne rozszerzenie znajomości poezji Homerowej.

VI. Homer w Polsce.

 1. Zakres tematu.
 2. Znajomość „Iliady” i historii trojańskich.
 • przez Homera rozumiano „Homera łacińskiego”, Diktysa, Daresa i innych.
 • 1504 r. Homer na wykładach na Akademii Krakowskiej.
 • 1563 u Wirzbięty w Krakowie: „Historia barzo piękna, ucieszna, y każdemu stanu iście poży-teczna… O zburzeniu a zniszczeniu onego sławnego a znamienitego miastha y państwa tro-iańskiego” – Dares + Diktys.
 • J. Kochanowski tłumaczenie „Iliady”, Krzysztof Wolthazy „Hipothezis Illiadi Xiąg Homerowich”.
 1. Zastój i nowe odrodzenie.
 • Homer ożywa na dobre w Polsce z początkiem XIX wieku.
 • czytelnicy posługiwali się przekładami francuskimi, rzadziej włoskimi i niemieckimi.
 1. Inspiracje i echa literackie.
 • J. Kochanowski „Odprawa posłów greckich”, W. Potocki „Wojna chocimska”, F. D. Kniaźnin „Hektor”, A. Mickiewicz „Grażyna”, „Pan Tadeusz”, S. Wyspiański „Meleager”, „Protesilas i Laodamia”, „Akropolis”, „Achlleis”, „Noc listopadowa”, J. N. Miller „Achilles na marach”; T. Gajcy „Homer i Orchidea”, H. Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”, Słowacki, Krasiński, Faleński, Asnyk, Rydel, Tetmajer.
 1. Polskie przekłady „Iliady”.
 • J. Kochanowski – tylko III księga, „Monomachia Parysowa z Menelausem”, ok. 1577 r.
 • pijar Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808), w trzech tomach 1800-1801, posługiwał się m.in. przekładami francuskimi (Madame Dacier) i angielskimi (Pope), klasyczny trzynasto-zgłoskowiec.
 • Stanisław Staszic: 1805-1815, przekłady włoskie, angielskie i Madame Dacier, niezwykła for-ma, trzynastozgłoskowy heksametr.
 • Jacek Idzi Przybylski 1814 r., dziwotwory językowe.
 • parafraza fragmentów Juliusza Słowackiego.
 1. Plon końca XIX wieku.
 • Paweł Popiel (1837-1910), jego „Iliada” była ulubioną lekturą Sienkiewicza.
 • Augustyn Szmurło (1821-1888), mało poetyczny.
 • Stanisław Mleczko (1854-1944).
 1. Stylizacje „ludowe”.
 • część dzieła Lucjan Rydel + ilustracje Wyspiańskiego.
 • Michał Pawlikowski, parafrazy archaizowane gwarą góralską.
 • Kazimierz Tetmajer tylko dwa fragmenty.
 • Jan Czubek 1921 r.
 1. W ostatnich latach.
 • Ignacy Wieniewski 1961 r. w Londynie, niewielki nakład.
 • wybór „Iliady” w przekładzie Dmochowskiego w adaptacji Tadeusza Sinko w serii BN.
 • Lesław M. Bartelski 1968 r., prozaiczny, skrócony przekład dla młodzieży.
 1. „Iliada” najnowsza.
 • Kazimiera Jeżewska (1902-1979), w 1972 r. w wyborze, nie doczekała się wydania całości, nie skończyła przekładu „Odysei” i „Teogonii” Hezjoda.
 • wyjątkowo sympatyczna, humanistka, ukończyła filozofię, historię i osychologię na Uniwersy-tecie Warszawskim, debiut poetycki w 1924 r., do 1939 r. kierownik literacki teatru „Reduta”, tłumaczka liryki greckiej, zwłaszcza utworów poetek, poezję polsko-łacińską; po wojnie zajęła się publikacją tłumaczeń Władysława Witwickiego; pisała także dla dzieci i młodzieży, autorka sztuk scenicznych i opracowań na scenę baśni Andersena i innych.
 • zasady tłumaczenia:
 • wiersz tzw. izometryczny, tj. naśladujący miary oryginału greckiego, nie rymowany.
 • współczesna polszczyzny kulturalnej, unikanie zbędnej archaizacji, dialektyzmów, prze-strzeganie formularności, brak rażących nowotworów językowych.
 • postulat wierności poezji, a nie wyrazom.
 1. Heksametr.
 • wierszem Homerowego eposu jest heksametr daktyliczny.
 1. Polski heksametr.
 • nie jest możliwy (brak zgłosek długich i krótkich), można upodobnić przez odpowiednie rozstawienie akcentów.
 • Mickiewicz „Pieśń Walejdoty”, Norwid „Bema pamięci żałobny rapsod”.

TEKST

 • całą pieśń pierwszą poświęcono opowieści o przyczynie gniewu, sporze Achillesa z naczel-nym wodzem greckiej wyprawy na Troję, Agamemnonem, który musząc dla przebłagania za-gniewanego na Greków boga Apollona oddać swój zaszczytny udział w łupach, brankę Chry-zejdę, nagradza to sobie odbierając Achillesowi jego zdobycz, Bryzejdę. Znieważony Achilles zapowiada wycofanie się z walki, a później prosi swą matkę, boginkę morską Tetydę, o wsta-wiennictwo u Dzeusa, który winien pomóc Troi, aby zaszkodzić Achajom. Dzeus obiecuje spełnić prośbę bogini.
 • Pieśń druga stanowi początek spełnienia tej obietnicy. Dzeus zsyła na Agamemnona zwod-niczy sen, który ma go skłonić do podjęcia szturmu na Ilion. Wódz zmierza do tego celu nie wprost, udaje, że chce zakończyć wyprawę i zarządzić powrót do domów, a wtajemniczeni w podstęp wodzowie greccy mają skłonić Greków do sprzeciwu wobec tej decyzji, co też czy-nią, nie bez trudności, bo wojsko daje wiarę słowom Agamemnona, a bardziej jeszcze pot-warcy królów, zuchwałego demagoga Tersytesa. Resztę pieśni zajmują „katalogi", wyliczenia sił greckich i trojańskich.
 • W pieśni trzeciej dochodzi wreszcie do bitwy, przerwanej jednak dla stoczenia “rozstrzygają-cego” pojedynku między Menelaosem, mężem porwanej Heleny, i Parysem, który ją porwał. Pojedynek zakończyłby się zwycięstwem Menelaosa, gdyby bogini Afrodyta nie uratowała cu-downie Parysa i nie uniosła go do komnat Heleny.
 • „Winę" Trojan pieczętuje (w pieśni czwartej) zdradziecki strzał namówionego przez boginię Atenę Trojanina Pandara, który rani Menelaosa z łuku.
 • Zawieszenie broni zerwane, bitwę znaczy teraz szereg bohaterskich czynów Diomedesa, o których opowiada pieśń piąta. Żeby móc stawić czoło Grekom, Trojanie winni przebłagać nieprzyjazną boginię, Palladę. Ich wieszczek, Helenos, wysyła więc do Troi Hektora, aby uprosił matkę i kobiety trojańskie o modły przed posągiem bogini. W mieście Hektor oprócz matki, Hekaby, spotyka jeszcze Parysa, Helenę i żonę swoją, Andromachę, z małym synkiem Astyanaksem.
 • We wzruszającym pożegnaniu Hektora z Andromachą, pełnym złych przeczuć fatalnego dla Troi końca zmagań, kulminuje pieśń szósta.
 • W siódmej bitwa słabnie, dochodzi znów do pojedynku, nie rozstrzygniętego, między Hekto-rem i Ajasem. Zapada noc, na następny dzień Achajowie obwarowują obóz korzystając z za-wieszenia broni zawartego w celu pogrzebania poległych.
 • W pieśni ósmej Dzeus zakazuje bogom udziału w walce. Kiedy bitwa znów wybucha, Troja-nie spychają Achajów aż do ich obozu nad morzem przy wyciągniętych na brzeg okrętach i z zapadnięciem mroku nie wracają do miasta biwakując przy rozpalonych w polu ogniskach.
 • Wobec zagrażającej klęski Achajowie wysyłają do Achillesa poselstwo, próbując go przebła-gać i skłonić do udziału w walce, ale Achilles odmawia (pieśń dziewiąta).
 • Pieśń dziesiątą wypełnia opis nocnego wypadu greckich zwiadowców, Odyseusza i Diome-desa, uwieńczonego podwójnym sukcesem: schwytaniem i zamordowaniem Trojanina Dolo-na, który w tym samym celu wyprawiał się do obozu Greków oraz wymordowaniem napadnię-tych we śnie sojuszników Trojan, Rezosa i jego drużyny.
 • Ze świtem wybucha (pieśń jedenasta) nowa bitwa, pod znakiem przewag ruszającego oso-biście do boju Agamemnona, który jednak raniony musi opuścić pole bitwy. Jest więcej ran-nych, pośród nich lekarz Machaon, którego uwozi z pola bitwy sędziwy Nestor. Widzi to z da-leka Achilles i wysyła przyjaciela swego Patroklosa, aby się dowiedział, kim jest ranny. Nestor opowiada Patroklosowi o grozie położenia.
 • Tymczasem trwa zażarta bitwa, Trojanie forsują mur achajski (pieśń dwunasta).
 • Walka toczy się już u samych okrętów (pieśń trzynasta).
 • W sytuacji już dla Greków krytycznej sprzyjająca im Hera uwodzi i usypia Dzeusa, aby odwró-cić jego uwagę (pieśń czternasta). Ale obudzony i rozgniewany władca bogów przywraca Trojanom przewagę.
 • Hektor stanął już na greckim okręcie i woła o pochodnię, aby podpalić okręty i w ten sposób odciąć Achajom drogę odwrotu do ojczyzny (pieśń piętnasta).
 • Patroklos uprosił tymczasem Achillesa, aby mu pozwolił ruszyć na pomoc Grekom – zbroi Achillesa, na co bohater zgadza się, ale ostrzega Patroklosa, aby poprzestał na wyparciu Trojan z achajskiego obozu. Mimo danej obietnicy upojony szeregiem zwycięskich pojedyn-ków (zabija nawet najdzielniejszego po Hektorze spośród przeciwników, Sarpedona) Patro-klos dociera już do murów Troi i tu ginie z ręki Hektora (pieśń szesnasta).
 • Nad zwłokami jego wybucha walka, ciało ratuje Menelaos, ale zbroję zdarł z trupa Hektor (pieśń siedemnasta).
 • W pieśni osiemnastej Achilles dowiaduje się o śmierci przyjaciela, rozpacza. Pociesza go Tetyda i rusza do kuźni boga-kowala Hefajstosa, aby go prosić o wykucie dla syna nowej zbroi, gdyż Achilles pragnie pomścić przyjaciela. Hefajstos spełnia jej prośbę, a opis wykony-wanej przez boga tarczy pozwala poecie szeroko przedstawić sceny z życia greckiej społecz-ności na tarczy wyobrażane.
 • W pieśni dziewiętnastej dochodzi do pojednania Achillesa z Agamemnonem. Jednakże wszystkie oznaki czci i zadośćuczynienia nie stanowią pociechy dla bohatera myślącego tylko o zemście. Ale i nad nim samym gromadzą się zapowiedzi przyszłego losu.
 • W pieśni dwudziestej rozpoczyna się ostatnia bitwa Iliady, w której za zgodą Dzeusa biorą udział także bogowie.
 • Spośród ludzi największych wyczynów dokonuje Achilles, mordujący wszystkich przeciwni-ków, ważący się nawet na walkę z bogiem rzeki Skamandra (pieśń dwudziesta pierwsza).
 • Wreszcie Achilles dociera do murów oblężonego miasta. Tu czeka na niego Hektor, który nie schronił się do Troi jak inni, jednakże i jemu braknie odwagi, i do walki z Achillesem skłania go dopiero podstępem Atena przybierająca postać brata Hektora, Deifoba. Hektor ginie z ręki Achillesa, który jeszcze pastwi się nad trupem (pieśń dwudziesta druga).
 • Pieśń następna (dwudziesta trzecia) opowiada o pogrzebie Patroklosa i igrzyskach pogrze-bowych na cześć zmarłego.
 • Kiedy noc zapadła (pieśń dwudziesta czwarta), do namiotu Achillesa przybywa potajemnie Priam z okupem za zwłoki syna, rzuca się do stóp zabójcy Hektora, wzrusza Achillesa przy-pomnieniem jego starego ojca i uzyskuje spełnienie swych próśb. Taki jest kres gniewu Achil-lesa. Trojanie grzebią swego najdzielniejszego obrońcę, Hektora.