Starzenie sie ludności

Starzenie się ludności, tj. wzrost udziału osób starszych, jest wynikiem znacznego gospodarczego, społecznego i postępu w medycynie, jak i polityki zdrowotnej. Te dały Europejczykom możliwość życia dłuższą żywotność w stosunku komfortu i bezpieczeństwa bez precedensu w naszej historii. Jednakże, jak podkreślił, przez szefów z państw i rządów podczas ich nieformalnego szczytu w Hampton Court w październiku 2005, jest to również jedno z głównych wyzwań, że Unia Europejska będzie musiała zmierzyć w nadchodzących latach

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Starzenie się ludności, tj. wzrost udziału osób starszych, jest wynikiem znacznego gospodarczego, społecznego i postępu w medycynie, jak i polityki zdrowotnej. Te dały Europejczykom możliwość życia dłuższą żywotność w stosunku komfortu i bezpieczeństwa bez precedensu w naszej historii. Jednakże, jak podkreślił, przez szefów z państw i rządów podczas ich nieformalnego szczytu w Hampton Court w październiku 2005, jest to również jedno z głównych wyzwań, że Unia Europejska będzie musiała zmierzyć w nadchodzących latach

Ludności UE-27 przewiduje się zarówno mniejsze i starsze, głównie za Konsekwencją spadku stóp płodności i wzrostu średniej długości życia. W 2050 r., o 48 milionów mniej 15-64 latków i pięćdziesięciu ośmiu miliony osób powyżej 65 roku życia. Od roku 2017 kurcząca się siła robocza będzie także zmniejszy zatrudnienie i działać jako hamulec potencjalnego wzrostu gospodarczego w Union9.

Wzrost liczby ludności w UE będzie znacznie zmniejszyć w porównaniu z kluczem konkurentów, w szczególności Stany Zjednoczone, Chiny i Indie, 2020.UE będzie twarz jeden z największych podwyżek stary wskaźnika obciążenia demograficznego na świecie po Japonia. Jednocześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryka Północna regionu będzie domem dla drugiego na świecie najszybciej rosnącej populacji, po Afryce subsaharyjskiej.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił znaczny wzrost w światowej migracji przepływy. Różnice gospodarcze między - i zmiany demograficzne w - opracowane i kraje rozwijające się, na tle handlu, problemy polityczne oraz niestabilność w krajach pochodzenia, które przyczyniły się do stałego wzrostu międzynarodowe siły roboczej mobility.10 gospodarcze migrantów odpowiedzieć na oczekiwania i możliwości w regionach docelowych. Europejskie i krajowe przepisy określają Dopuszczenie i ostatecznej integracji na rynku pracy.

Starzenia się i kurczenie się populacji ma fundamentalne konsekwencje dla zdrowia i systemy zabezpieczenia społecznego, dla gospodarki i rynku pracy, a dla publiczności finansowania. Starzenie prowadzi do zwiększonego popytu na zdrowie i opiekę długoterminową i rośnie wydatków na opiekę zdrowotną. Zmiany demograficzne ma zatem znaczenie daleko idącą dla gospodarki i społeczeństwa, ponieważ demograficzny silnie wpływa prawie wszystkie istotne obszary działań politycznych.

Regionalne wyzwania zmian demograficznych Trzy ważne procesy - czyli zmniejszania się populacji wieku produkcyjnym, starzenie społeczeństwa i spadek liczby ludności - będzie mieć znaczący wpływ na wielu regionach. te czynniki zostały połączone, aby utworzyć indeks demograficzną lukę (rys. 2). liczba wniosków można wyciągnąć z tej analizy:

  • Istnieje wielka różnorodność pod względem dynamiki demograficznej i wzorów na terenie UE, z regionów, które są szczególnie narażone na niżu demograficznego zlokalizowany w całej Unii. Jedynie kilka państw członkowskich (takie jak Irlandia, Malta, Cypr) wydają się być w stosunkowo korzystnej sytuacji w odniesieniu do wyzwań demograficznych.

  • Około jedna trzecia z regionów europejskich doświadczyć mieszkańców spadek w latach 2005-2020. Większość z nich będzie zlokalizowany w Europie Środkowej Europa, Niemcy Wschodnie, południowe Włochy i północnej Hiszpanii. Około 20 z regiony te czeka spadek liczby ludności o ponad 10 proc.

  • Największe akcje starej populacji wiekowej może znaleźć się w Europie Wschodniej Niemcy, północno-zachodniej Hiszpanii, Włoch i niektórych częściach Finlandii. W Europie Środkowej i Europa Wschodnia skutki starzenia się będzie opóźniona ze względu na ich młodsi populacji i mniejsza średnia długość życia. Znaczny wzrost stary ludności w wieku oczekuje na dłuższą metę w tych regionach.

    • Udział ludności w wieku produkcyjnym ma być szczególnie niska w kilka fińskich, regionów szwedzkich i niemieckich. Warto zauważyć, że Skala spadku ludności w wieku produkcyjnym wskazuje na znaczące Variations. Około 40 regiony doświadczą spadek o więcej niż 10% 2020 r. Niektóre regiony w Bułgarii, we wschodnich Niemczech i Polsce będzie szczególnie trudno trafić, ze spadkiem przekraczającym 25% w roku 2020. te regiony cierpi z powodu połączonego efektu niskiej płodności i wysokiej odpływu ludności.

Inne czynniki będą wpływać na demograficzną strukturę regionów, takich jak stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne. Zmienne te nie są jednak ujęte w indeksu, w związku z ograniczeniami danych.

Uwaga: wskaźnik oparty na szacowanym udziale osób w wieku 65 lat w sumie ludności, akcja w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności i zmniejszenie liczby ludności w 2020 r. Źródło: Eurostat Potencjał regionalny effects2

Pod względem cech społeczno-ekonomicznych, regiony w niżu demograficznego są często charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomie dochodów, wysokie bezrobocie i dużych Odsetek siły roboczej zatrudnionej w upadających sektorach gospodarki. Co więcej, mają zazwyczaj stosunkowo niewielki odsetek ludzi młodych, odzwierciedlając ich migracji do innych obszarów, a także niski współczynnik dzietności oraz niska gęstość zaludnienia, odzwierciedlając wiejski charakter wielu z tych regionów. W konsekwencji, regiony demograficzny PL 11 PL spadek często mają niski potencjał wzrostu ze względu na kurczącej się siły roboczej. to może intensyfikacja istniejących dysproporcji gospodarczych w dochodach.

Outmigration młodych ludzi będzie wspierać naturalny proces starzenia. regiony w niżu demograficznego mogą mieć problemy z finansowaniem podstawowych dóbr publicznych i usług, takich jak ochrona zdrowia, opieki długoterminowej, mieszkalnictwa i infrastruktury transportowej oraz infrastruktury teleinformatycznej, w sposób trwały w celu uniknięcia zwiększenia społecznej polaryzacja i ubóstwo.

Inne regiony, z drugiej strony, w szczególności metropolii i niektórych obszarów przybrzeżnych, zyska populacji. Regiony metropolitalne są przewidywane w twarz wysoki wewnątrz migracja populacji w wieku produkcyjnym, a także pozostałe główne kierunki dla migracji międzynarodowych.Wynikające wyzwaniem dla tych obszarów będzie integracja migrantów w rynku pracy i społeczeństwa jako całości, a także dostosowanie infrastruktura w przypadku wysokiego wzrostu populacji. Społeczne różnice wydają się być wysokie w obszarach metropolitalnych, odzwierciedlając wysokie koszty utrzymania. Szybki suburbanizacji może zwiększenie presji na ekosystemy w okolicy. zmiany demograficzne Jest więc prawdopodobne, aby wzmocnić dysproporcji regionalnych w potencjał wzrostu gospodarczego, jak oraz zwiększenie polaryzacji społecznej i ciśnienie na środowisko w niektórych obszary.