Cele zarządzania zasobami ludzkimi

–umożliwienie kierownictwu osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez zaangażowanie personelu, –pełne wykorzystywanie możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób –podwyższanie zaangażowania pracowników poprzez ścisłą kontrolę jakości ich działań, a także kontrolę jakości całej organizacji –spajanie i integrowanie zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy oraz umacnianie odpowiedniej kultury organizacyjnej –opracowanie spójnego zestawu zasad polityki personalnej i zatrudnienia dla optymalnej obsady stanowisk oraz poprawy jakości pracy –stworzenie takich warunków, w których innowacyjność, praca zespołowa oraz jakość absolutna będą się mogły w pełni rozwinąć.

–umożliwienie kierownictwu osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez zaangażowanie personelu, –pełne wykorzystywanie możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób –podwyższanie zaangażowania pracowników poprzez ścisłą kontrolę jakości ich działań, a także kontrolę jakości całej organizacji –spajanie i integrowanie zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy oraz umacnianie odpowiedniej kultury organizacyjnej –opracowanie spójnego zestawu zasad polityki personalnej i zatrudnienia dla optymalnej obsady stanowisk oraz poprawy jakości pracy –stworzenie takich warunków, w których innowacyjność, praca zespołowa oraz jakość absolutna będą się mogły w pełni rozwinąć. –podtrzymywanie gotowości do elastycznego działania w ramach tzw. „organizacji zdolnej do adaptacji” dla podniesienia procesów doskonalenia organizacyjnego. zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa, -pozyskiwanie i zatrzymywanie w firmie wykwalifikowanych, zaangażowanych i dobrze umotywowanych pracowników, -podnoszenie i rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi, -stworzenie klimatu umożliwiającego utrzymywanie harmonijnych relacji między kadrą kierowniczą a pracownikami, -stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej i rozwijaniu elastyczności, -pomaganie organizacji w utrzymaniu równowagi i przystosowaniu się do potrzeb rozmaitych grup interesów (stakeholders), -właściwe ocenianie i nagradzanie pracowników za ich wkład i osiągnięcia, -uwzględnianie różnic w potrzebach poszczególnych osób i grup pracowników, w stylu pracy i aspiracji, -zapewnienie wszystkim równych szans, -przyjęcie etycznych zasad zarządzania pracownikami, -utrzymanie i polepszanie fizycznej i umysłowej kondycji pracowników.