Streszczenie na KJP

[b]Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi.[/b] Autorka artykułu, omawia zjawisko komunikowania się miedzy ludzkiego, na podstawie książki „Mosty zamiast murów”. Owe dzieło jest polskim wydaniem szóstej edycji, analogicznej pracy zbiorowej pod redakcją Johna Stewarta – Bridges Not Walls. A Book about Interpersonal Communication. Polska publikacja zachowała tytuł i kompozycję angielskiego oryginału: treść książki jest przedstawiona w 18 rozdziałach, które z kolei ustrukturyzowane są w sześć głównych części. Joanna Jabczyk zauważa, że pierwszy rozdział poświęcony jest najważniejszym ideom, które zdaniem redaktora tomu, stanowią elementarne założenia całej książki: (a) przekonanie, że istnieje bezpośredni związek miedzy jakością komunikacji, a jakością ludzkiego życia oraz (b) teza głosząca, iż każdy człowiek kształtuje siebie poprzez kontakty z innymi osobami.

[b]Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi.[/b]

Autorka artykułu, omawia zjawisko komunikowania się miedzy ludzkiego, na podstawie książki „Mosty zamiast murów”. Owe dzieło jest polskim wydaniem szóstej edycji, analogicznej pracy zbiorowej pod redakcją Johna Stewarta – Bridges Not Walls. A Book about Interpersonal Communication. Polska publikacja zachowała tytuł i kompozycję angielskiego oryginału: treść książki jest przedstawiona w 18 rozdziałach, które z kolei ustrukturyzowane są w sześć głównych części. Joanna Jabczyk zauważa, że pierwszy rozdział poświęcony jest najważniejszym ideom, które zdaniem redaktora tomu, stanowią elementarne założenia całej książki: (a) przekonanie, że istnieje bezpośredni związek miedzy jakością komunikacji, a jakością ludzkiego życia oraz (b) teza głosząca, iż każdy człowiek kształtuje siebie poprzez kontakty z innymi osobami. Z kolei w rozdziale drugim stwierdza, że pojęcie komunikacji interpersonalnej jest fundamentalnym terminem tej publikacji i podkreśla wpływ kontaktów międzyludzkich, na fizyczną kondycję i zdrowie człowieka. W części drugiej autorzy opisują problematykę, ludzkiej umiejętności postrzegania świata na drodze komunikacji gdzie pierwszym etapem tego procesu, jest postrzeganie samego siebie – o czym mówi autorka. W rozdziale 5 i 6 można zauważyć iż została poruszona problematyka, samoświadomości i barier komunikacyjnych z nią związanych. Trzecia część opisuje, koncepcję komunikacji „ujawniającej” interlokutora, oraz przedstawia różnicę między męskim i żeńskim stylem komunikacji. Część IV książki zogniskowana jest wokół zasadniczych typów relacji międzyludzkich, takich jak: przyjaźń, rodzina czy bliscy partnerzy. Poświęcona konfliktom część V charakteryzuje przyczyny ich powstawania, a także opisuje główne metody zapobiegania niezgodzie. W rozdziale 15 uwaga zostaje poświęcona, zagadnieniom komunikacji międzykulturowej. Zamykająca książkę część VI jest refleksją autorów jako nauczycieli, co mocno podkreśla Joanna Jabczyk. Podsumowując publikację „Mosty zamiast murów” autorka stwierdza iż w książce, nie tylko przedstawiono naukowo udowodnione fakty, ale także postawiono wiele hipotez, dając tym samym wyczerpujący opis rozmowy i jej wartości, uważa, że książka jest cennym źródłem informacji dla każdego kto zawodowo zajmuje się mówieniem.