Postępowanie adm.

Zakres przedmiotowy k.p.a. K.p.a. reguluje 4 rodzaje postępowań: Postępowanie administracyjne ogólne Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość (art. 22-23) Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (Dział VII) Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) Pojęcie postępowania administracyjnego ogólnego (powszechnego) Jest to postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej. Obejmuje 4 elementy konstruktywne: Element podmiotowy: jest to postępowanie przed organem administracji publicznej Element właściwości organu: organ administracji musi być w sprawie właściwy Element charakteru sprawy: postępowanie dotyczy sprawy indywidualnej Element formy rozstrzygnięcia sprawy: sprawa podlega rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej Pojęcie organu administracji publicznej – Legalna definicja – art.

Zakres przedmiotowy k.p.a. K.p.a. reguluje 4 rodzaje postępowań:

 1. Postępowanie administracyjne ogólne
 2. Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość (art. 22-23)
 3. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (Dział VII)
 4. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) Pojęcie postępowania administracyjnego ogólnego (powszechnego) Jest to postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej. Obejmuje 4 elementy konstruktywne:
 5. Element podmiotowy: jest to postępowanie przed organem administracji publicznej
 6. Element właściwości organu: organ administracji musi być w sprawie właściwy
 7. Element charakteru sprawy: postępowanie dotyczy sprawy indywidualnej
 8. Element formy rozstrzygnięcia sprawy: sprawa podlega rozstrzygnięciu w formie decyzji administracyjnej Pojęcie organu administracji publicznej – Legalna definicja – art. 5 § 2 pkt. 3 k.p.a. Funkcjonalne rozumienie organu administracji publicznej:
 9. Ze względu na ostatnią grupę podmiotów uznawanych przez k.p.a. za organy administracji publicznej można mówić o funkcjonalnym rozumieniu organu
 10. Znaczenie ma wyłącznie powołanie podmiotu do załatwienia spraw indywidualnych w formie decyzji
 11. Powołanie może wynikać z mocy prawa lub porozumienia administracyjnego Właściwość organu administracji publicznej:
 12. Organ z urzędu przestrzega swojej właściwości (art. 19 i art. 65 k.p.a.)
 13. Naruszenie przepisów o właściwości – wada nieważności decyzji administracyjnej (art. 156 § 1 pkt. 1 k.p.a.)
 14. Dwie zasadnicze postacie właściwości organu: właściwość rzeczowa (jej elementem składowym jest właściwość instancyjna) oraz właściwość miejsca Właściwość rzeczowa:
 15. Zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej określonego rodzaju np. sprawy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 16. Ustalanie właściwości rzeczowej następuje według przepisów o zakresie działania organu (art. 20 k.p.a.) Właściwość miejscowa:
 17. To zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w danej jednostce podziału terytorialnego (gminie, powiecie, województwie, obwodzie, okręgu lub jeszcze innej jednostce podziału terytorialnego)
 18. Ustalenie właściwości miejscowej następuje w oparciu o łączniki (kryteria) określone w art. 21 k.p.a. Kryteria ustalania właściwości miejscowej
 19. Wyróżniamy kryteria pierwszego (art. 21 § 1 k.p.a.) i drugiego stopnia (§2) i w takiej kolejności stosujemy
 20. Kryteria pierwszego stopnia (odnoszą się do przedmiotu sprawy)
 • w sprawach dotyczących nieruchomości miejsce jej położenia lub większej jej części
 • w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy (działalności gosp.) miejsce, w którym zakład jest lub ma być prowadzony
 • w innych sprawach miejsce zamieszkania (siedziby) w kraju, w przypadku braku zamieszkania w kraju – miejsce pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli strony nie ma w kraju zamieszkania lub pobytu – ostatnie miejsce zamieszkania lub pobytu w kraju
 1. Kryteria drugiego stopnia
 • organ właściwy dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania adm.
 • organ właściwy dla obszaru dzielnicy śródmieście w m.st. Warszawie Sprawa indywidualna – jest to sprawa podwójnie konkretna:
 1. Konkretność podmiotowa dotyczy ściśle określonego podmiotu posiadającą zdolność administracyjnoprawną, podmiotu żyjącego lub istniejącego
 2. Konkretność przedmiotowa dotyczy określonego precyzyjnie uprawnienia lub obowiązku np. udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa w lokalu „Pod Psem” w Katowicach przy ul. Wirtualnej 17.