Budowa komórki nerwowej (Neuron)

[b]Neuron[/b] czyli neurocyt + akson, inaczej komórka nerwowa. Jest podstawową jednostką budulcową i funkcjonalną układu nerwowego. Jest rodzajem komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów czyli dendrytu i aksonu, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. [b]Podział neuronów ze względu na liczbę wypustek (aksonów i dendrytów):[/b] a) jednobiegunowe (np. w podwzgórzu); b) rzekomo jednobiegunowe (np.

[b]Neuron[/b] czyli neurocyt + akson, inaczej komórka nerwowa. Jest podstawową jednostką budulcową i funkcjonalną układu nerwowego. Jest rodzajem komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów czyli dendrytu i aksonu, za pomocą których połączone są z innymi neuronami.

[b]Podział neuronów ze względu na liczbę wypustek (aksonów i dendrytów):[/b] a) jednobiegunowe (np. w podwzgórzu); b) rzekomo jednobiegunowe (np. zwoje czuciowe nerwów czaszkowych i rdzeniowych); c) dwubiegunowe (np. w siatkówce oka, błonie węchowej); d) wielobiegunowe:

  • z długim aksonem (np. neurony ruchowe rdzenia kręgowego);
  • z krótkim aksonem (dendrytem) (np. neurony kojarzeniowe w istocie szarej mózgu i rdzenia kręgowego).

[b]Podział neuronów pod względem kierunku przekazywania sygnału:[/b] a)czuciowe (dośrodkowe), biegnące od receptora; b)ruchowe (odśrodkowe), biegnące do efektora; c)kojarzeniowe (pośredniczące), występujące między innymi pomiędzy neuronami czuciowymi i ruchowymi.

[b]Synapsa[/b] jest to styk między dwiema komórkami nerwowymi. Styk aksonu jednej komórki nerwowej z dendrytem innej komórki nerwowej, gdzie następuje przekazywanie pobudzenia z jednej komórki do drugiej. Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komórki na drugą przy udziale substancji o charakterze neuroprzekaźnika (zwanego czasem neurohormonem) — mediatora synaptycznego (synapsy chemiczne) lub na drodze impulsu elektrycznego (synapsy elektryczne).

[b]Połączenia synaptyczne[/b] a) nerwowo-nerwowe — połączenie między dwiema komórkami nerwowymi b) nerwowo-mięśniowe — połączenie między komórką nerwową i mięśniową c) nerwowo-gruczołowe — połączenie między komórką nerwową i gruczołową