Przebieg Mszy Świętej (Elementy Mszy Świętej)

Msza święta składa się z dwóch części: z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Są one ze sobą tak ściśle złączone, że tworzą jeden akt kultu. W Mszy przygotowany jest stół słowa Bożego i Ciała Chrystusowego, z którego wierni otrzymują naukę i pokarm. Pozostałe obrzędy zaś otwierają lub kończą akcję liturgiczną. Możemy wyróżnić obrzędy wstępne takie jak wejście do świątyni i uczynienie znaku krzyża na rozpoczęcie mszy. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu.

Msza święta składa się z dwóch części: z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Są one ze sobą tak ściśle złączone, że tworzą jeden akt kultu. W Mszy przygotowany jest stół słowa Bożego i Ciała Chrystusowego, z którego wierni otrzymują naukę i pokarm. Pozostałe obrzędy zaś otwierają lub kończą akcję liturgiczną.

Możemy wyróżnić obrzędy wstępne takie jak wejście do świątyni i uczynienie znaku krzyża na rozpoczęcie mszy. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu. Następnie następuje akt pokuty który składa się z wezwania kapłana, chwili ciszy, formuły wyznania grzechów oraz absolucji, a więc prośby kierowanej przez kapłana w imieniu całej zgromadzonej wspólnoty o przebaczenie wyznanych grzechów. Później odśpiewuje się „Panie, zmiłuj się nad nami” oraz hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Dalej odmawiana jest kolekta czyli modlitwa przed pierwszym czytaniem.

W Mszy Świętej wyróżniamy liturgię słowa, na którą składa się pierwsze czytanie starotestamentalne, psalm responsoryjny. Następnie drugie czytanie z Nowego Testamentu, aklamacja przed Ewangelią i w końcu Ewangelia. Po niej Homilia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna.

Następnie następuje w mszy świętej liturgia eucharystyczna, którą zapoczątkowuje przygotowanie darów, procesja z darami i obmycie rąk. Później wezwanie do modlitwy i modlitwa nad darami. Wreszcie rozpoczyna się modlitwa eucharystyczna, w której wyróżniamy dialog przed prefacją, prefacja czyli dziękczynienie składane Ojcu przez śpiew "Święty, Święty, Święty", aklamacja przez lud tajemnic wiary. Kolejno wspomnienie tajemnicy dnia, epikleza, opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja, aklamacja po przeistoczeniu. Później złożenie ofiary, modlitwy wstawiennicze, doksologia końcowa.

Rozpoczyna się potem obrzęd komunii, który poprzedza modlitwa Pańska, obrzęd pokoju, śpiewa się Baranku Boży. Następnie wierni przystępują do komunii i odmawiają modlitwę po niej.

Na koniec mszy świętej kapłan udziela pozdrowienia i błogosławieństwa.