Środki i formy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego

Bezpieczeństwo społeczne: jest najogólniej rozumiane jako ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi; zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (zarówno materialnych jak i duchowych) oraz realizacji aspiracji życiowych poprzez ochronę zdrowia, gwarancję emerytalną i tworzenie miejsc pracy i nauki. Za jego utrzymanie odpowiedzialne są organizacje rządowe, pozarządowe oraz sami obywatele, które przez całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych mają za zadanie pomagać obywatelom szczególnie pomocy potrzebującym,w różnych aspektach ich życia. Trzeba jednak pamiętać że celem tych działań jest pomoc obywatelom, a nie rozwiązanie ich wszystkich problemów za nich.

Bezpieczeństwo społeczne: jest najogólniej rozumiane jako ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi; zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb (zarówno materialnych jak i duchowych) oraz realizacji aspiracji życiowych poprzez ochronę zdrowia, gwarancję emerytalną i tworzenie miejsc pracy i nauki. Za jego utrzymanie odpowiedzialne są organizacje rządowe, pozarządowe oraz sami obywatele, które przez całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych mają za zadanie pomagać obywatelom szczególnie pomocy potrzebującym,w różnych aspektach ich życia. Trzeba jednak pamiętać że celem tych działań jest pomoc obywatelom, a nie rozwiązanie ich wszystkich problemów za nich.

Zagrożenie bezpieczeństwa społecznego: bezrobocie zagrożenia ekologiczne (np. różnego rodzaju zanieczyszczenia, wyniszczanie lasów) podział etniczny, wyznaniowy i narodowościowy różnice w statusie materialnym zagrożenia naturalne (np. powodzie, pożary) katastrofy i awarie (np. w sektorze energetycznym) spadek poszanowania praw wojny i konflikty zbrojne

oraz różnego rodzaju patologie: alkoholizm i pijaństwo narkomania przestępczość patologie rodzinne (sieroctwo, rozwody, przemoc domowa) patologie struktur organizacyjnych (korupcja, nepotyzm, niekompetencja)

Środki i formy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego:

Bezrobocie: obniżenie wieku emerytalnego promowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin osłona socjalna dla bezrobotnych kursy doszkalające lub zmieniające kwalifikacje wspieranie drobnych i średnich przedsiębiorstw organizacja prac interwencyjnych, publicznych i sezonowych tworzenie nowych przedsiębiorstw (więcej miejsc pracy) i dbanie o funkcjonowanie już istniejących pożyczki dla bezrobotnych w celu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

Zagrożenia ekologiczne: dbanie o funkcjonowanie środków utylizacji toksycznych odpadów chemicznych i radioaktywnych dbanie o stan lasów (poprzez zapewnienie skutecznego funkcjonowania takich organów jak np. Służba Leśna) promowanie technologii bardziej przyjaznych dla środowiska (przede wszystkim w sektorze energetycznym i w dużych ośrodkach przemysłowych) kampanie uświadamiające o negatywnych skutkach związanych z zagrożeniami ekologicznymi

Podział etniczny, wyznaniowy i narodowościowy: Tutaj środki przeciwdziałania zagrożeniom związanym z tym aspektem zależą bardzo od poglądów na mniejszości. Z jednej strony może to być tolerancja wobec nich, stawianie ich na równi z resztą społeczeństwa, przyjazna postawa, a z drugiej strony może to być ograniczanie ich praw, odseparowywanie od reszty społeczeństwa czy też deportacje (w przypadku mniejszości narodowych).

Różnice w statusie materialnym: Tego problemu nie da się bezpośrednio rozwiązać gdyż zawsze w społeczeństwie będą biedni i bogaci. Nie ma szans na to żeby poprawić sytuację majątkową tych „biednych” i zbliżyć ich pod względem statusu materialnego do tych „bogatych” likwidując jakiekolwiek różnice, konflikty między nimi. Jedyne co można zrobić to zapewnić ludziom o niższym statusie materialnym na tyle godne i dobre życie żeby nie występowała w nich niechęć czy też nawet nienawiść do ludzi o wyższym statusie materialnym.

Zagrożenia naturalne: odpowiednie przygotowanie środowiska na wypadek katastrof naturalnych (wały przeciwpowodziowe, systemy gaśnicze, punkty medyczne, pomieszczenia dla ewakuowanych osób) dbanie o skuteczne funkcjonowanie organów i służb odpowiedzialnych za zwalczanie skutków i pomaganie ofiarom katastrof naturalnych (Straż Pożarna, Centrum Zarządzania Kryzysowego, ratownictwo medyczne)

Katastrofy i awarie: regularna konserwacja i kontrola urządzeń podatnych na awarie (zasadniczo wszystkich) odpowiednie przygotowanie personelu technicznego odpowiedzialnego za działanie urządzeń oraz ich kontrolę i konserwację plany awaryjne na wypadek awarii urządzeń (np. awaryjne źródła energii w przypadku awarii źródła głównego)

Spadek poszanowania praw: zaostrzenie sankcji za nieszanowanie praw zachęcanie do szanowania praw poprzez np. obietnice nagród uświadamianie ludzi o pozytywnych skutkach poszanowania praw odnośnie funkcjonowania państwa

Wojny i konflikty zbrojne: skuteczne zorganizowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa narodowego i obronnym. Nieagresywna polityka zagraniczna, dobre relacje z innymi państwami Przynależność do organizacji międzynarodowych dbających o bezpieczeństwo międzynarodowe np. NATO

PATOLOGIE

Narkomania: zapobieganie przypływowi nielegalnych substancji do kraju (poprzez skuteczną działalność takich służb jak Służba Celna czy Straż Graniczna) zapobieganie produkcji i obrotu narkotykami wewnątrz państwa przez działalność wydziału antynarkotykowego Policji, Centralnego Biura Śledczego (odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie jednostek) kampanie uświadamiające ludzi o bardzo szkodliwych skutkach używania większości narkotyków

Alkoholizm i pijaństwo: W tym przypadku przeciwdziałanie jest trudniejszym zadaniem gdyż alkohol nie jest substancją prawnie zakazaną. większe sankcje za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, przestępstwa i wykroczenia spowodowane pod wpływem alkoholu podniesienie akcyzy na alkohol (dosyć skrajna metoda) tworzenie i promowanie ośrodków terapii uzależnień i współuzależnień, przychodni leczenia uzależnień kampanie uświadamiające o skutkach nadużywania alkoholu (zaadresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży)

Przestępczość: stosowanie form odstraszania przestępców (monitoring, ochrona obiektów) zwiększenie świadomości obywateli co do przestępczości (większy poziom ostrożności ludzi, większe zaufanie do organów ścigających przestępców) poprawa skuteczności Policji poprzez zapewnienie lepszego wyposażenia i wyszkolenia, werbowanie większej ilości funkcjonariuszy

Patologie rodzinne: funkcjonowanie ośrodków pomocy, organizacji i placówek terapeutyczno-opiekuńczych takich jak np.: Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej czy Poradnie Psychologiczne

Patologie struktur organizacyjnych: skuteczna działalność organów zwalczających korupcję, przede wszystkim Centralnego Biura Antykorupcyjnego wysokie sankcje za afery korupcyjne, niekompetencję