Retoryka prawnicza

Retoryka, negocjacje, mediacje – wykład 1 24.11.2011 Temat: Wprowadzenie do retoryki, czyli sztuka przekonywania. „Jak się lansować w Internecie?” Eryk Mistewicz „Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki” Jolanta Jabłońska-Bonca Zaliczenie: wygłosić mowa oskarżycielska, doradcza lub pokazowa na ostatnich zajęciach, a z fragmentów film i będzie on umieszczony na stronie internetowej. I na pamiątkę w momencie wręczania dyplomów. Jak ktoś nie chce przemawiać, to może napisać mowę i zaznaczą te środki (jakby scenariusz z didaskaliami).

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Retoryka, negocjacje, mediacje – wykład 1 24.11.2011 Temat: Wprowadzenie do retoryki, czyli sztuka przekonywania.

„Jak się lansować w Internecie?” Eryk Mistewicz „Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki” Jolanta Jabłońska-Bonca

Zaliczenie: wygłosić mowa oskarżycielska, doradcza lub pokazowa na ostatnich zajęciach, a z fragmentów film i będzie on umieszczony na stronie internetowej. I na pamiątkę w momencie wręczania dyplomów. Jak ktoś nie chce przemawiać, to może napisać mowę i zaznaczą te środki (jakby scenariusz z didaskaliami). Tematy są również.

Retoryka to sztuka przekonywania metodami uczciwymi. Erystyka pokonywania przeciwnika w sporze wszelkimi metodami.

Powiedzieć prawdę a przekonać o prawdzie a) Czy aby przekonać kogoś o czymś wystarczy przekazać mu informację prawdziwą? b) Czy przekonanie o prawdziwości wygłaszanych tez przesądza o ich prawdziwości? c) Czy można skutecznie przekonać o nieprawdzie? d) Czy można nieskutecznie przekonywać o prawdzie?

Białe kłamstwo – eleganckie, niedopuszczalne w sądzie.

Retoryka to sztuka i nauka.

Przekonanie o prawdzie i faktach:

 1. Argumentacja na rzecz określonej wykładni przepisów prawa,
 2. Argumentacja na rzecz ustalonego stanu faktycznego.

2,5 tysiąca lat tradycji retoryki • …… Adam, Ewa, wąż? (pierwszy moment przekonywania) • Grecja – Koraks z Syrakuz Gorgiasz (wielki mówca), sofiści, Sokrates, Platon, Demostenes (jąkał się, nie umiał przemawiać, uczył się z kamieniami w buzi, i mieczem nad ramionami) (obywatele greccy musieli wygrywać sprawy na agorze i sami musieli walczyć o swoje sprawy, stąd pierwsze szkoły, które uczyły, jak przemawiać, też pierwsze szkoły sofistów – V w. p.n.e. – uważali, ze takiego można przekonać na tak, albo nie – stąd sofizmaty czyli paradoksy – jakaś ukryta, pozorna przesłanka) • Rzym – Cyceron (mowy wydawane do dziś dnia), Kwintylian (autor podręcznika do retoryki) • w średniowieczu zainteresowanie wśród księży • XVII w. Pitaval (adwokat wydał w kilkunastu tomach mowy sądowe prawników z sądów paryskich – waga literacka tych przemówień sądowych; pitawal – książka, która zawiera wybór mów sądowych określonych sądów) • XX i XXI w. Perelman, Habermas, Aleksy, MacCormick (odrodzenie retoryki w demokratycznych systemach • Sztuka prawdy a sztuka przekonywania

Sofiści:

 • Sofizmaty,
 • to, co w tej chwili mówię, jest kłamstwem
 • To zdanie jest fałszywe
 • Zakaz zakazywania
 • Nigdy nie zapiszę się do klubu, który przyjąłby kogoś takiego jak ja

Ars bene dicendi – sztuka dobrego mówienia Orator est vir bonus, dicendi peritus – mówca to człowiek prawy, biegły w mówieniu

 • Retoryka a etyka – retoryka zakłada etyczność pewnych metod; to, co dopuszczalne poza sądem, jest całkowicie niedopuszczalne w sądzie; poza sądem czasem prawnik musi kłamać; białe kłamstwo w negocjacjach jest normalne i inne środki pozawerbalne są możliwe
 • Retoryk a erystyka
 • Sztuka retoryki a sztuki negocjacji
 • Sztuka retoryki a kompetencje komunikacyjne prawnika

Działy retoryki:

 • Inventio – „wynalezienie” odpowiedniego sposobu argumentacji,
 • Dispositio – konstrukcja wypowiedzi
 • Elocutio – opracowanie stylu i słownictwa wypowiedzi
 • Memoria – mnemonika, sztuka zapamiętywania
 • Actio – sztuka wygłoszenia Funkcje: informująca, „zniewalająca”, estetyczna Docere – movere – delectare

Klasyczne typy wypowiedzi:

 • osądzająca – paradygmat: mowa sądowa, cel: przekonanie sądu (oskarżam-bronię)
 • doradcza – paradygmat: mowa parlamentarna, opinia radcy prawnego (doradzam-odradzam)
 • pokazowa – paradygmat: mowa okolicznościowa (pochwalam-ganię)

Wypowiedzi w formie:

 • napisana i następnie wygłoszona
 • improwizowana
 • do czytania Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna – realizowana za pośrednictwem środków innych niż słowa

 • Kinezjetyka (mowa ciała)
 • Parajęzyk (ton, barwa, natężenie głosu…)
 • Samoprezentacja
 • Proksemika (dystans i relacje przestrzenne)
 • Dotyk
 • Chronemika (czas, oczekiwanie)
 • Kontekst sytuacyjny (miejsce, wyposażenie, światło)

Argumentacja – fundament sztuki retorycznej

 • Temat, cele i adresaci perswazji decydują o użytych środkach przekonywania
 • 99% opinii o człowieku powstaje w ciągu pierwszych 90 sekund
 • „mowa ciała” (gesty, mimika, spojrzenia, postawa, itd.) liczy się czterokrotnie bardziej niż słowa

Mowy improwizowane.

Retoryka, negocjacje, mediacje – wykład 2 08.12.2011 Temat: Sposoby porządkowania argumentacji i przygotowywanie przemówień sądowych.

KOMUNIKATY I WYPOWIEDZI- PODSTAWY ARGUMENTACJI Bądź przekonany…. że… teza… ponieważ…. argumentacja Sztuka przekonywania. Argumenty mogą być rzetelne i nierzetelne, werbalne i pozawerbalne. Retoryka ma pięć działów.

Komunikat retoryczny – wypowiedź retoryczna

 • Komunikat retoryczny – środki werbalne lub pozawerbalne (komunikat można skonstruować za pomocą środków pozawerbalnych)
 • Wypowiedź retoryczna – środki werbalne
 • Argumentacja werbalna (np. opinia prawna, argumentacja mieszana (np. w sądzie, w toku negocjacji), argumentacja niewerbalna (np. w sądzie).

„Siła perswazji”

 • W formie i stylu wypowiedzi zawierającej tezę (wykorzystanie sugestywnej, ekspresyjnej, estetycznej funkcji przekazu)
 • W formie i stylu samego żądania uznania tezy (szczególny kontekst perswazyjny czy autorytet nadawcy) – wykorzystanie sytuacji socjolingwistycznej
 • W „przeźroczystości” tezy dla odbiorcy w momencie dotarcia komunikatu

Kolejność żądań, tez i argumentów

 • Retoryka sądowa
 • N – bądź przekonany, że – teza – ponieważ – argumenty – O
 • Poza sądem
 • N – ponieważ – argumenty – więc bądź przekonany, że – teza – O
 • Waga kontekstu perswazyjnego

Onus probandi

 • Onus probandi spoczywa na przekonującym (twierdzącym)
 • Wyjątek: domniemania prawne, np. domniemanie naruszenia dóbr osobistych – ciężar dowodu przeniesiony na pozwanym
 • Punkt wyjścia wypowiedzi retorycznej: przytoczenie tez aprobowanych przez odbiorców
 • Zastosowanie topik, w tym prawniczych

Argumenty gotowe, schematy argumentacyjne, argumenty oryginalne, heurystyczne

 • Gotowe – loci communes – („miejsca wspólne”): uznane w kulturze, będą zaaprbowane, „złote myśli”, - „sedes argumentorum” – skład, magazyn argumentów, po które można sięgnąć w każdym momencie, np. „Ubi concordia, ibi victoria”
 • Gotowe – loci specifici – toposy specjalne, np. pacta sunt servanda
 • Schematy rozumowań – per analogiam, a contrario, a minori ad maius – podstawia się treść
 • Heurystyczne (odkrywcze)

Taktyki porządkowania żądań

 • Foot-in-the-door – „stopa w dzrwi” – rozpoczynamy od żądania uznania tez mniej ważnych – wykorzystanie zasady zaangażowania i konsekwencji
 • Door-in-the-face – „drzwiami w twarz” – żądanie uznania najważniejszej tezy, potem reszta

Taktyki argumentacji

 • Selekcja argumentów, rola odbiorcy
 • Argumenty pomijane
 • Taktyka porządkowania argumentów: a) porządek „wstępujący” Od najsłabszych do najsilniejszych – „stopa w drzwi” – efekt zapamiętania, mało czasu na przygotowanie repliki b) porządek „zstępujący” – „drzwiami w twarz”, wykorzystanie skupienia, mało czasu, „podarowanie” czasu na zastanowienie c) porządek „liniowy” – wykluczenie słabych argumentów, zasada ekonomii komunikatu, zagrożenie: możliwość pominięcia najsilniejszego argumentu w percepcji adresta d) „szyk nestoriański” – użycie najsilniejszych argumentów na początku i na koncu (Nestor – wódz wyprawy trojańskiej – sposób ustawienia wojska)

Pytania w argumentacji

 • Taktyki porządkowania pytań: a) „odwrócona piramida” – pytania otwarte, potem zamknięte (tak na przesłuchaniu) b) „piramida” – pytania zamknięte, szczegółowe, potem otwarte (tak w negocjacjach)

Pytanie jako argument

 • Naprowadzające (np. dlaczego studenci prawa są najlepsi?) – teza ukryta w pytaniu
 • Retoryczne
 • Sprawdzające
 • Zwierciadlane (a więc sądzie Pan, że… )
 • „Zabójcze” (a więc ta oferta jest ostateczna?)
 • Nakłaniające (czy możemy zamówić obiad, kiedy się namyślisz?)
 • Hipotetyczne (a co by Pan powiedział?)
 • Zawierające atak ad personam (gdzie Pan chodził do szkoły?)
 • Zawierające atak ad ignorantami (nie czytał Pan dzisiaj „…”?)

„Twierdzenia rodzą opór, pytania rodzą odpowiedzi”. „Nie mów nic, co nie ma na końcu znaku zapytania” – w negocjacjach

TAKTYKA PRZEMÓWIEŃ SĄDOWYCH

Adresat przemówienia: sąd

 • „rozpoznanie psychologiczne”, nawiązania kontaktu psychologicznego
 • kontrola wrażenia jakie wywiera mowa
 • opinia publiczna – tło

Perspektywa – wybór sposobu realizacji

 • „Zbliżenie” czy „oddalenie” w opisie faktów?
 • Koncentracja na „kolizji głównej” czy „walka” o każdą „kolizję uboczną”?
 • „Kolizja wewnętrzna”, zakaz działania na szkodę oskarżonego, różne linie obrony, kodeks etyki zawodowej

Wiarygodność dowodów

 • Podnoszenie rangi własnych dowodów
 • A contrario: „bagatelizowanie” i podważanie rangi dowodów przeciwnika
 • Umiar i dyskrecja stosowania zabiegów taktycznych

Ofensywna taktyka procesowa

 • Konieczność przewidywania – spojrzenie na sprawę „oczyma” przeciwnika, uprzedzenie stanowiska – rzetelne i rzeczowe, cel: pozbawienie waloru nowości, pozbawienie wartości niektórych tez i argumentów
 • Umiejętne „odwracanie argumentów” (retorsio argumenti)

Chwyty erystyczne

 • Odwracanie uwagi od istoty sprawy
 • Wyciąganie fałszywych wniosków z tez z drugiej strony
 • „nie jestem w stanie zrozumieć stanowiska…” – dyskredytowanie przeciwnika

Przełamanie nastroju sali

 • Bagatelizowanie argumentów przeciwnika
 • Ostrożne zastosowanie humoru (zwłaszcza w replikach)
 • Ironia „mój znakomity przeciwnik”, „tak wybitny znawca prawa…”
 • Ostrożne stosowanie

Metodyka przygotowania przemówienia

Rady praktyków

 • Podstawa: znakomita znajomość faktów
 • Oparte na komentarzach, doktrynie, orzecznictwie
 • usystematyzowanie materiału

Struktura przemówienia WSTĘP

 • „kto chybi przy pierwszej dziurce do klucza”
 • Zainteresować i skupić uwagę sądu
 • Stworzenie atmosfery
 • Spokój
 • Trafić w skojarzenia sadu (przysłowie, cytat)
 • Milczenie

Błędy:

 • „X stanął pod zarzutem…”
 • Usprawiedliwianie się
 • Więcej niż 5 % czasu

Tezy i argumenty

 • Rzeczowość
 • Stworzenie fabuły stanu faktycznego
 • Obrazowość
 • argumentacja związana ze stanem faktycznym z użyciem
 • odrzucenie dowodów niepewnych
 • Argumenty niezbędne
 • kwalifikacja normatywna stanu faktycznego
 • koncepcja

Zakończenie

 • różne akcenty końcowe (do zasad ogólnych)
 • pomysłowość
 • typowy błąd – nie zbliżać się wielokrotnie do końca

Retoryka, negocjacje, mediacje – wykład 3 15.12.2011 Temat: Erystyka – sztuka pokonywania przeciwnika w sporze.

Erystyka to siostra retoryki, to użycie wszelkich rzetelnych i nierzetelnych środków, aby przekonać przeciwnika w sporze. Prawnik musi wiedzieć, który z tych chwytów erystycznych może stosować sądzie, a które poza sądem, a niektórych w ogóle – są przestępstwami.

Zauważ chwyt erystyczny!

 1. Chwyt erystyczny jest to wypowiedź zastępująca argument w dyskusji.
 2. Panuj nad emocjami.
 3. Emocje są silniejsze niż intelekt.
 4. Nie wystarczy mieć rację, trzeba ją obronić.

Atak osobisty

 1. Cel: wyprowadzenie przeciwnika z równowagi
 2. Odnosi się do osoby a nie do sprawy
 3. Forma prosta: Ty……
 4. Obrona: zachowaj „zimną krew”
 5. Pomiń
 6. Forma rozwinięta: a. Atak na: płeć, pochodzenie, zdolności umysłowe b. Atak w formie pozytywnej lub negatywnej c. Obrona: jak wyżej oraz pozorna zgoda i powrót do tematu: „może i jestem…., ale”

Atak osobisty pośredni „jestem nauczycielem”

 • Atak: protekcjonalny ton: „moje doświadczenie…”
 • Obrona: zignoruj i powiedz: „wróćmy do meritum sprawy…”

Przypisywania intencji

 • Atak: „mówisz tak, bo….”
 • Obrona: pozorna zgoda: Tak, i dlatego… - powrót do meritum

Ironia:

 • Atak: ton niesie odwrotną treść, np. „Pan to ma zawsze świetne pomysły…”
 • Obrona: nie słyszeć ironii i powrócić do meritum

Autorytet jako tarcza

 • Atak: szef, minister, TV, encyklopedia mówi
 • Obrona: walka na autorytety albo użycie tego samego autorytetu

Autorytet to JA

 • Atak: niezrozumiałe wyrazy, cytaty z dzieł, najnowsze publikacje, Harvard
 • Obrona: I etap: odróżnić mędrca od erysty – pytaj!, II etap: niezrozumiałe wyrazy, cytaty… Stosuj ten sam chwyt

Te powyżej niemożliwe do zastosowania w sądzie!!!!!

Przekształcania wypowiedzi

 • Atak: nieuprawnione uogólnienie
 • Obrona: zauważ chwyt!
 • Atak: nieuprawnione uszczegółowienie
 • Obrona: zauważ chwyt!
 • Sprowadzenie do absurdu
 • Obrona: zauważ chwyt!

Pomijanie argumentacji strony

 • Atak: wyprowadzenie nieuprawnionych wniosków, wnioskuję z tego….
 • Obrona: zauważ chwyt!

Odwrócenie argumentu

 • Atak: jeśli jest tak jak Pan mówi to…
 • Obrona: podwójne odwrócenie

Strategia globalna: wytrącenie z równowagi

 • W 90 % audytorium przyzna rację temu, kto zachowa spokój
 • Atak: „ty swoje, on swoje” – nie słyszy
 • Potakuje i wyciąga wnioski bez związku
 • Ataki osobiste
 • Obrona: SPOKÓJ

Strategia globalna: „ścieranie na pył”

 • Atak: osobisty bezpośredni, ironia, żonglowanie autorytetem, „juszenie byka”, ośmieszanie
 • Obrona: spokój, panuj nad emocjami

A. Schopenhauer „Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów” – 1788-1860 – niemiecki filozof E. Mistewicz, „Marketing narracyjny”

Techniki manipulacji

 • Technika aktualizacji
 • Cel: pozostanie w pamięci, kontrola osoby dla awansowania, wywierania wpływu
 • Metoda: działania na podświadomość
 • Kroki: szukanie kontaktu, nawiązanie bliskości, aranżowanie sytuacji aktualizacyjnych (np. bywanie)

Technika autorytetu

 • Cel: kontrola, presja, władza…
 • Metoda: wykorzystanie wyuczonego podporządkowania
 • Typ: urzędowy, osobisty, funkcjonalny
 • Wykorzystaj: uprzejmość, obietnice, nie uzasadniaj, kontroluj

Technika kontrastu

 • Cel: wzmocnienie pozycji, wywarcie wrażenia
 • Metoda: wiedza, jak wypaść lepiej od innych poprzez odpowiedni kontekst postrzegania, manipulacja postrzeganiem
 • Stawaj przy najniższym, mów, gdy inni milczą

Technika przygwożdżenia

 • Cel: doprowadzić kogoś do zrobienia czegoś wbrew jego rozeznaniu sytuacji
 • Metoda: „przymocowanie” osoby, której zależy na dobrej prezentacji przed innymi poprzez sprowokowanie wypowiedzi
 • Szybka reakcja na pochopną deklarację, najlepiej publiczna pochwała

Technika skojarzeń

 • Cel: zmiana nastawienia, dezorientacja, manipulacja nastrojem -Egzamin, komputer, praca domowa -Piekło, tsunami, katastrofa
 • Muzyka, słońce, ciepłe bułeczki
 • Termin – skojarzenie – neologizm skojarzeniowy

Technika wzajemności

 • Cel: uzyskanie zachowania
 • Metoda: wyświadczenie przysługi i wywołanie wyrzutów
 • Wykorzystanie wyrzutów sumienia

Autoprezentacja

 • Osoba niekompetentna: • Usprawiedliwia się i zrzuca odpowiedzialność, odwołuje zapobiegawczo to, co powiedziała, stosuje niedomówienia, mówi, że jest niedoskonała, sprawia wrażenie, że potrzebuje pomocy, grozi, wyraża się pogardliwie o innych.
 • Osoba kompetentna: • Reklamuj się, sygnalizuj wysokie wymagania, podnieś znaczenie swoich kontaktów, twierdź i bądź ekspertem, prezentuj się wzorowo, podkreślaj status, prezentuj się jako osoba godna zaufania, pamiętaj o efekcie pierwszeństwa, PIERWSZE WRAŻENIE RZADKO UDAJE SIĘ SKORYGOWAĆ.

Rola prawników w negocjacjach

 • udział pośredni: opinie prawne, projekt porozumienia końcowego, aktywne doradztwo prawne
 • udział bezpośredni: negocjator indywidualny, członek zespołu, „instrukcja negocjacyjna”

Strategia negocjacji

 • strategia wygrana/przegrana
 • strategia wygrana/wygrana
 • strategia przegrana/wygrana
 • strategie jawne i ukryte
 • zmiany strategii w toku negocjacji

Taktyki negocjacji

 • Taktyki retoryki
 • Inne techniki i „triki” tzw. miękkie, np. „gry grzecznościowe”, wykorzystywanie emocji w celu wywarcia wpływu („psychologiczna mgła”), blef, chwyty erystyczne, „białe kłamstwa” (np. wprowadzenie czynnika fikcyjnej konkurencji) TAKTYKI „TWARDE” – NARUSZENIE ZASAD ETYKI NEGOCJACJI

Taktyki przekonywania podczas negocjacji

 • Taktyka zwrotu
 • Taktyka rozwiązań hipotetycznych
 • Chwyty wielofunkcyjne: dowcip i żart
 • Taktyka „dobry-zły”
 • Taktyka milczenia (przerwy, odroczenia)
 • Taktyka „salami”
 • Taktyka „tysiąca wyjątków”
 • Taktyka dodawania („a do tego jeszcze”)
 • Taktyka „mylenia tropów”
 • Taktyka presji faktów
 • Taktyka fait accompli