Zasady zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania choroby zawodowej może nastąpić u pracownika nadal zatrudnionego lub u byłego pracownika, po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w czasie określonym w wykazie chorób zawodowych. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika dokonują: • pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową, • lekarz lub lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika .

Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania choroby zawodowej może nastąpić u pracownika nadal zatrudnionego lub u byłego pracownika, po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w czasie określonym w wykazie chorób zawodowych. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika dokonują: • pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową, • lekarz lub lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika . Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika lub według krajowej siedziby pracodawcy w wypadku, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika dodatkowo w formie telefonicznej. Jeżeli zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje lekarz lub lekarz stomatolog, zgłoszenie to następuje przez przesłanie kopii skierowania na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej . Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do jednostki orzeczniczej, I stopnia, powiadamiając o tym pracodawcę i jednostkę podstawową służby medycyny pracy sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, z którą pracodawca zawarł umowę w trybie określonym odrębnymi przepisami. Właściwym do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych I lub II stopnia. Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Wniosek o ponowne badanie składa. się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie wydane w wyniku powtórnego badania jest ostateczne. Na podstawie tego orzeczenia właściwy ze względu na siedzibę zakładu pracy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia i przesyła ją: • pracownikowi, • pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej, • jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy . Od decyzji wydanej przez powiatowego inspektora sanitarnego można odwołać się do właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a decyzję tego organu można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powiatowy inspektor sanitarny lub wojewódzki inspektor sanitarny w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna, sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi. Wojewódzki inspektor sanitarny przesyła ww. kartę państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Pracodawca po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika przesyła do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.