Skład i kompetencje instytucji międzyrządowych UE (Rada europejska i Rada).

[i]RADA EUROPEJSKA[/i] <skład>[b] [/b]-Szefowie państw lub rządów państw członkowskich; przewodniczący Rady Europejskiej; przewodniczący Komisji (czyli członek Komisji Europejskiej); Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. [b][/b] spotkania odbywają się w Brukseli; -nie jest instytucją kadencyjną, nie posiada specjalnego trybu powoływania; Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej powinna spotykać się przynajmniej 2x w ciągu półrocza, a w razie potrzeby na posiedzeniach nadzwyczajnych; zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej RE nie pełni funkcji prawodawczej; -zawarte są w Traktacie o Unii Europejskiej, który stanowi że RE nadaje Unii impulsy niezbędne do rozwoju; funkcje RE mają charakter polityczny (pogłębia integrację państw członkowskich); określa: strategiczne cele i interesy UE ,ogólne wytyczne WPZiB; przyjmuje decyzje określającą skład Parlamentu Europejskiego; mianuje Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa bierze udział w: powoływaniu i mianowaniu Komisji Europejskiej; procedurze wystąpienia państwa członkowskiego; przygotowuje konkluzje, które zawierają ogólne kierunki dla polityki gospodarczej państw członkowskich; decyduje o przyjęciu wspólnej polityki obronnej.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

[i]RADA EUROPEJSKA[/i] <skład>[b] [/b]-Szefowie państw lub rządów państw członkowskich;

 • przewodniczący Rady Europejskiej;
 • przewodniczący Komisji (czyli członek Komisji Europejskiej);
 • Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. [b][/b]
 • spotkania odbywają się w Brukseli; -nie jest instytucją kadencyjną, nie posiada specjalnego trybu powoływania;
 • Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej powinna spotykać się przynajmniej 2x w ciągu półrocza, a w razie potrzeby na posiedzeniach nadzwyczajnych;
 • zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej RE nie pełni funkcji prawodawczej; -zawarte są w Traktacie o Unii Europejskiej, który stanowi że RE nadaje Unii impulsy niezbędne do rozwoju;
 • funkcje RE mają charakter polityczny (pogłębia integrację państw członkowskich);
 • określa: strategiczne cele i interesy UE ,ogólne wytyczne WPZiB;
 • przyjmuje decyzje określającą skład Parlamentu Europejskiego;
 • mianuje Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
 • bierze udział w: powoływaniu i mianowaniu Komisji Europejskiej; procedurze wystąpienia państwa członkowskiego;
 • przygotowuje konkluzje, które zawierają ogólne kierunki dla polityki gospodarczej państw członkowskich;
 • decyduje o przyjęciu wspólnej polityki obronnej. Przewodniczący Rady Europejskiej:
 • wybierany na okres 2,5roku
 • mandat jego jest jednokrotnie; odnawialny; Zadania:
 • prowadzi prace i przewodniczy RE we współpracy z przewodniczącym Komisji Europejskiej zapewnia przygotowanie i ciągłość prac;
 • wspomaga osiągnąć spójność i konsens w RE;
 • przedstawia PE sprawozdanie z każdego posiedzenia;
 • posiada uprawnienie do reprezentowania UE na zewnątrz w sprawach dotyczących WPZiB;
 • pierwszym stałym przewodniczącym RE- Helman Von Rompuy.

[i]RADA UNII EUROPEJSKIEJ[/i] [b]<skład>[/b] Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich szczebla ministerialnego (mający zobowiązania w imieniu rządu danego państwa oraz do wykonywania prawa głosu)→ członek Rady może przekazać swoje prace innemu członkowi, jednak nie może on reprezentować więcej niż 2państw członkowskich;

 • urzędnicy państwowi;
 • przedstawiciel Komisji. [b][/b]
 • ma swoją siedzibę w Brukseli (posiedzenia w miesiącach tj: kwiecień, czerwiec, październik odbywają się w Luksemburgu)
 • nie ma stałego składu (zależny jest od charakteru spraw)
 • zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej występuje: Rada do Spraw Ogólnych Rada do Spraw Zagranicznych; Decyzje podejmowane w Radzie:
 • większość zwykła → Rada podejmuje uchwały większością głosów, każdemu z państw członkowskich przypada 1głos;
 • większość kwalifikowana → każdemu z państw członkowskich przypada określająca liczba głosów, która zależy od potencjału demograficznego każdego z państw, ze wskazaniem na państwa małe (min 255głosów ‘za’, czyli 73,9% wszystkich głosów)
 • jednomyślność → zgoda wszystkich państw członkowskich, wstrzymanie się od głosu nie jest przeszkodą do podjęcia decyzji.
 • zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej pełni funkcję prawodawczą i budżetową;
 • określa politykę i koordynację zgodnie z warunkami zawartymi w traktatach; -prawo do wydawania rozporządzeń, dyrektywy, decyzji, zaleceń i opinii; -możliwość żądania od Komisji Europejskiej przeprowadzenia analiz; -ma prawo pośredniej inicjatywy legislacyjnej; -prawo zmiany postanowień traktatów założycielskich -ma wpływ na funkcjonowanie innych instytucji;
 • uczestniczy w procedurze mianowania członków Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE; -możliwość zwieszenia kraju członkowskiego w jego prawach; wnoszenie skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa unijnego; skargi na bezczynność organów UE-
 • uczestniczy w wyborze członków Komisji Europejskiej oraz w uchwalaniu corocznego budżetu i tworzenia wieloletnich ram finansowych. Prezydencja: -Jest organem Rady Unii Europejskiej
 • sprawują ustalone grupy trzech państw członkowskich przez 18miesięcy → każdy członek przewodniczy na okres 6miesięcy, a pozostałe 2 go wspierają; Zadania:
 • reprezentowanie Rady wobec innych instytucji unijnych;
 • organizowanie prac Rady;
 • zwoływanie, przewodnictwo spotkaniom Rady;
 • kierowanie organami pomocniczymi Rady. Organy POMOCNICZNE Komitet Stałych Przedstawicieli: - działa jako: COREPER II → szefowie przedstawicielstw państw członkowskich w Brukseli w randze ambasadorów; COREPER I → zastępcy ambasadorów; Zadania:
 • zapewnia spójność polityki i działań UE,
 • przestrzega zasady legalności, proporcjonalności, pomocniczości,
 • czuwa nad respektowaniem zasad dotyczących kompetencji poszczególnych instytucji i organów UE. Sekretariat Generalny:
 • na czele stoi Sekretarz Generalny Rady UE → wspierany przez zastępcę (jego zadaniem jest zarządzanie Sekretariatem Generalnym). Są wybierani przez Radę większością kwalifikowaną. Mogą reprezentować Radę przed komisjami Parlamentu Europejskiego. Zadania:
 • organizacja i koordynacja działań, mających na celu utrzymanie spójności pracom Rady,
 • wykonuje roczny program Rady