IMPREZY MASOWE

IMPREZA MASOWA : Imprezy masowe wyróżnia się wśród innych imprez z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenia i konieczność zapobiegania im, przewidziano wiele wymogów, jakie muszą spełnić organizatorzy, aby mogła się odbyć taka impreza. Zasady ich organizowania i przeprowadzania oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. ART. 1

Dodaj artykuł aby odblokować treść

IMPREZA MASOWA :

Imprezy masowe wyróżnia się wśród innych imprez z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenia i konieczność zapobiegania im, przewidziano wiele wymogów, jakie muszą spełnić organizatorzy, aby mogła się odbyć taka impreza. Zasady ich organizowania i przeprowadzania oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

ART. 1

Ustawa określa:

 1. zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
 2. warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
 3. zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;
 4. zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;
 5. zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.

Bezpieczeństwo imprez masowych

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
 2. ochrony porządku publicznego;
 3. zabezpieczenia pod względem medycznym;
 4. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ :

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej „organem”, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, powinien: ● wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; ● zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach; ● powiadomić właściwego miejscowo: komendanta oddziału straży granicznej (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej) oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej). Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownik jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowy inspektor sanitarny wydają konieczną opinię, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Opinie takie zachowują ważność przez sześć miesięcy od dnia ich wydania. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji i właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydają opinię dla organizatora imprezy masowej na podstawie lustracji obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, oraz na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji wydaje swoją opinię dodatkowo na podstawie analizy ryzyka, określającej przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową

Niezbędne dokumenty Organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej dołącza: ● graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, ● instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, ● terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie, ● informację o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej, ● informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, ● informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka, ● informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, ● informację o powiadomieniu Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej

Impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym

– wg ustawy należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

Impreza masowa o charakterze sportowym

– wg ustawy należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300, b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:

 1. w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;
 2. w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:

 1. 300 - dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
 2. 200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
 3. 200 - dla meczu piłki nożnej.

Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Służby porządkowe są obowiązane:

 1. odmówić wstępu na imprezę masową: a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: – zakazujące wstępu na imprezę masową, – zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny, c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy, d) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, e) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2, f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

 2. usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

Przestępczość stadionowa :

To zjawisko, które ma charakter dynamiczny i ewolucyjny. W pierwszej fazie przestępczości, jej geneza tkwiła na trybunach stadionu. W tym przypadku ekscesy chuligańskie i masowe zakłócanie porządku publicznego, które miały miejsce bezpośrednio na stadionie i na trybunach zaczęto nazywać chuligaństwem stadionowym. W pierwszym etapie mamy klasyczny przykład chuligaństwa stadionowego, czyli ekscesy pomiędzy fanami różnych drużyn, a w późniejszym etapie dochodzą do tego także ataki na policję. W pewnym momencie zauważono, że podczas ekscesów stadionowych zawiązały się zwarte grupy, które zaczęły być aktywne także poza terenem stadionu. Ponadto w tych grupach pojawili się ludzie wykształceni, niektórzy zajmujący znaczące miejsce w strukturze społecznej. Grupy integrują się i zaczynają swoją ekspansję przestępczą na zewnątrz, poza stadion. Tutaj, na przykład, wkraczamy w problem tzw. ustawki (kibice zwaśnionych drużyn umawiają się na bójkę poza stadionem ), ale z drugiej strony zaczynamy mieć do czynienia z typową kryminalną działalnością, z utworzeniem zorganizowanych grup. Tak więc korzenie tego zjawiska mają źródła na stadionie, ale potem wychodzą poza jego przestrzeń. I to jest właśnie przykład ewolucji przestępczości stadionowej.

KWP Wrocław

22 sierpnia podczas przejazdu kibiców na mecz I ligi piłki nożnej: ( Gorzowski Klub Piłkarski ) Gorzów Wlkp. – Górnik Zabrze grupa około 50 mężczyzn wtargnęła na jezdnię skrzyżowania dróg krajowych nr 3 oraz nr 12 na terenie powiatu polkowickiego, blokując ruch i zmuszając do zatrzymania 3 autokary wiozące około 200 kibiców Górnika Zabrze, jadących na mecz. Podróżujący jednym z autokarów kibice Górnika Zabrze dokonali awaryjnego otwarcia drzwi oraz wybicia 2 bocznych szyb w autokarze w celu opuszczenia pojazdu i doprowadzenia do konfrontacji siłowej z oczekującą na jezdni grupą. W wyniku interwencji podjętej przez policjantów zabezpieczających przejazd do bójki nie doszło. Nikogo nie zatrzymano.

12 września po zakończeniu meczu III ligi piłki nożnej: Górnik Wałbrzych – Chrobry Głogów grupa około 150 kibiców Górnika wyłamała przęsło ogrodzenia, a następnie wbiegła na bieżnię boiska i doprowadziła do konfrontacji ze służbami porządkowymi organizatora imprezy masowej. Z uwagi na nieskuteczność działań służb porządkowych, interwencję podjęły, na wniosek organizatora imprezy, siły policyjne. Wobec kibiców użyto wodnego środka obezwładniającego. W wyniku podjętych działań policyjnych zatrzymano 8 wałbrzyskich kibiców. Nie odnotowano strat w mieniu ani osób, które odniosły obrażenia.

4 grudnia podczas meczu Ekstraklasy piłki nożnej: Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, w trakcie usuwania (na wniosek obserwatora PZPN) przez pracowników służby porządkowej organizatora transparentu o treści „WWW.KONIEC ITI.PL”, rozwieszonego w sektorze zajmowanym przez kibiców Zagłębia, 1 z kibiców wtargnął na pas okalający murawę boiska. W chwili wyprowadzania kibica ujętego przez służbę porządkową organizatora, 20 porządkowych zostało zaatakowanych przez grupę około 100 kibiców, którzy obrzucili ich kostkami brukowymi i kamieniami – pozyskanymi z pobliskiej budowy. W trakcie interwencji służba porządkowa użyła wobec kibiców siły fizycznej oraz gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia 3 pracowników służb porządkowych odniosło obrażenia oraz został uwolniony ujęty wcześniej kibic, ponadto sprawcy dokonali zniszczenia 3 kasków ochronnych i tarcz o wartości co najmniej 480 zł na szkodę agencji ochrony. Wobec zaistniałej sytuacji organizator imprezy złożył pisemny wniosek o podjęcie interwencji przez policjantów. Na widok Policji część kibiców wróciła do sektora, a wobec kilkudziesięciu kibiców próbujących zaatakować policjantów użyto pałek służbowych i siły fizycznej. Około godz. 21.45 przywrócono porządek publiczny w rejonie stadionu. W wyniku podjętych działań zatrzymano 4 osoby podejrzane o rzucanie przedmiotami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.