Funkcje ubezpieczeń

Funkcje ubezpieczeń funkcja ochrony ubezpieczeniowej – zakład ubezpieczeń roztacza nad ubezpieczonym ochronę w sensie finansowym, zobowiązuje się w razie realizacji ryzyka objętego umową ubezpieczenia pokryć szkody z tym związane. Zwalnia tym samym ubezpieczającego od konieczności gromadzenia /zamrażania/ wolnych środków finansowych na wypadek szkody. funkcja prewencyjna – pod pojęciem prewencji rozumieć należy wszelką działalność zmierzającą do zmniejszenia skód losowych, tak poprzez zmniejszenie ich rozmiarów, jak i zmniejszenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyk. Funkcja prewencyjna może być realizowana poprzez działalność materialna i niematerialna.

Funkcje ubezpieczeń

  1. funkcja ochrony ubezpieczeniowej – zakład ubezpieczeń roztacza nad ubezpieczonym ochronę w sensie finansowym, zobowiązuje się w razie realizacji ryzyka objętego umową ubezpieczenia pokryć szkody z tym związane. Zwalnia tym samym ubezpieczającego od konieczności gromadzenia /zamrażania/ wolnych środków finansowych na wypadek szkody.
  2. funkcja prewencyjna – pod pojęciem prewencji rozumieć należy wszelką działalność zmierzającą do zmniejszenia skód losowych, tak poprzez zmniejszenie ich rozmiarów, jak i zmniejszenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyk. Funkcja prewencyjna może być realizowana poprzez działalność materialna i niematerialna.
  3. funkcje finansowe – to przede wszystkim funkcje: • redystrybucyjna (w zakładzie ubezpieczeń wszyscy płacą składki, a otrzymują środki finansowe tylko ci, co poniosą szkodę) • interwencyjna (kontroluje klienta, najpierw zmusza klienta, żeby naprawił szkodę i dopiero jeśli jest to już niemożliwe wypłaca odszkodowanie) • kontrolna (czy są właściwe środki zabezpieczające przedmiot ubezpieczenia) • lokacyjna • fiskalna Ogólne zasady ubezpieczeń
  4. zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej • od ryzyk • podmiotowa • przedmiotowa Im więcej podmiotów ubezpieczenia więcej przedmiotów od większej ilości ryzyk, tym zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej jest lepiej realizowana.
  5. zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej • suma ubezpieczenia jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia – jest to tzw. niedoubezpieczenie • suma ubezpieczenia jest równa wartości przedmiotu ubezpieczenia – jest to ubezpieczenie w pełnej wartości, • suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczenia – jest to nadubezpieczenie Zasada pełności – odszkodowanie w pełni pokrywa poniesioną szkodę. Systemy odpowiedzialności: • proporcjonalnej • na pierwsze ryzyko Specjalnym rodzajem ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest franszyza. • franszyza integralna /nazywana również względną lub warunkową/ • franszyza redukcyjna /nazywana również bezwzględną lub bezwarunkową/