Fotoelektrycznosc

Teoria kwantowej teorii promieniowania Promieniowanie rozchodzi się nie w sposób ciągły lecz porcjami i w taki sam sposób jest pochłaniane. Zjawisko fotoelektryczne-emisja elektronów z metali pod wpływem padającego na metal promieniowania. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzi wtedy, gdy na czystą powierzchnię metalu pada odpowiedniej długości (częstotliwości) światło. Światło o większej długości (o mniejszej częstotliwości) efektu fotoelektrycznego nie wywoła. Zachodzi częściowo gdy kwant wykonał nad elektronem pracę,a sam zginął.(przekazuje 100% E) Fotoelektrony to uwolnione elektrony.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Teoria kwantowej teorii promieniowania Promieniowanie rozchodzi się nie w sposób ciągły lecz porcjami i w taki sam sposób jest pochłaniane. Zjawisko fotoelektryczne-emisja elektronów z metali pod wpływem padającego na metal promieniowania. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzi wtedy, gdy na czystą powierzchnię metalu pada odpowiedniej długości (częstotliwości) światło. Światło o większej długości (o mniejszej częstotliwości) efektu fotoelektrycznego nie wywoła. Zachodzi częściowo gdy kwant wykonał nad elektronem pracę,a sam zginął.(przekazuje 100% E) Fotoelektrony to uwolnione elektrony. Zjawisko to odkrył Hertz w 1887. właściwości zjawiska fotoelektrycznego:-dla każdego metalu istnieje fala o max. długości i min.częstotliwości przy której zaczyna zachodzić zjawisko fotoelektryczne. Długość tą i częstotliwośc nazywamy granicznymi. - liczba emitowanych przez metal elektronów jest wprost proporcjonalna do natężenia padającego promieniowania. - prędkość emitowanych przez metal elektronów nie zależy od natężenia padającego promieniowania,zależy tylko od jego rodzaju. praca wyjścia-praca potrzebna do wyprowadzenia elektronu na powierzchnię. kwant (fotom)-wiązka światła o ściśle określonej długości fali. Energia kwantu zamienia się na pracę wyjścia i en.kinetyczna elektronu.Kwant nie posiada masy spoczynkowej.parametry mechaniczne:masa,energia,pęd. Hipoteza de Broglie’a:  każdy obiekt materialny może być opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek, albo jako fala (materii). Obserwuje się efekty potwierdzające falową naturę materii w postaci dyfrakcji cząstek elementarnych a nawet całych jąder atomowych. Dwaj fizycy rozpedzoną wiązke elektronów rozpraszali na sieciach krystalicznych złota.Ugięte na węzłach sieci fale,ktore emitowały elektrony dały na kliszy wyraźny obraz interferencyjnych fal. Zjawiska potwierdzające kwantową teorię promien.fotoelektryczne i Comptona . Zjawiska potwierdzające falową naturę światła:odbicie, zalamanie ;dyfrakcja, interferencja. Fale materii potwierdzają podwójną naturę cząstek.Dualizm dotyczy fal i cząstek. Wniosek II- W konkretnym zjawisku fizycznym fala lub cząstka wykazuje nature falową lub kwantową ale nigdy obu równocześnie! Promieniowanie elektromagnetyczne-rozchodzi się z prędkością światła.Długość fali zależy od temp. Źródła. Rodzaje widm: emisyjne- promieniowanie emitowane przez ciała,których atomy zostałe pobudzone do świecenia.*ciągłe-np.tecza,spalający się wegiel,nafta -emitują ciała stałe i ciecze pobudzone do świecenia.*liniowe;dają gazy i pary metali np. wodór ma widmo składające się z 4 pojedynczych prążków(cze,zi,nb,fi),a sód ma pojedynczy żółty prążek.*pasmowe-emitują ciała o budowie cząsteczkowej np. bar, potas. Absorpcyjne-powstają gdy na drodze światła białego ustawimy przeszkodę pochłaniającą część promieniowania.. Postulat Bohra- Elektron w atomie wodoru może poruszać się tylko po orbitach dozwolonych tzn takich, na których całkowity moment pędu elektronu jest równy wieleokrotności stałej Plancka.Elektron poruszając się po tych orbitach nie zmienia swojej energii. Każdemu przeskokowi elektronu z jednej orbity na drugą towarzyszy emisja lub absorpcja promieniowania. Serie widmowe dla atomów wodoru:cześć widzialna widma ma 1 serię tzw.Balmera powstaje ona gdy elektron przeskakuje z orbity 2 na wyzsza do nieskonczonosci.Powstaja 4 prazki(cz,z,n,f) W nadfiolecie ma 1 serie tzw Laymana.Powstaje gdy elektron przeskakuje z orbity 1 na wyzsze,aż do nieskończoności. W podczerwieni 4 serie widmowe: 1 Pashena ( z 3na wyzsza do niesk. )2.Bracketta( z 4 na wyzsze do niesk.) 3. Pfunda ( z 5 na wyzsza do niesk.) 4.Houmpresysa (z 6 na wyzsze do niesk.)