Rynek światowy i jego ceny.

Rynek światowy wytworzył się dzięki zaistnieniu gospodarki światowej, czyli zbioru różnego typu podmiotów zajmujących się działalnością gospodarczą na skalę wykraczającą poza granice jednego państwa oraz sieci powiązań między nimi. Powiązania te mogą mieć charakter produkcyjny, kapitałowy, technologiczny czy instytucjonalny. Rozwój gospodarki światowej przyczynił się do ukształtowania tzw. Międzynarodowego Podziału Pracy (MPP). Pozycja podmiotu w MPP zależy przede wszystkim od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego, poziomu zasobów, specjalizacji w produkcji itp. Przyjmuje się, że MPP stanowi formę społecznego podziału pracy.

Rynek światowy wytworzył się dzięki zaistnieniu gospodarki światowej, czyli zbioru różnego typu podmiotów zajmujących się działalnością gospodarczą na skalę wykraczającą poza granice jednego państwa oraz sieci powiązań między nimi. Powiązania te mogą mieć charakter produkcyjny, kapitałowy, technologiczny czy instytucjonalny. Rozwój gospodarki światowej przyczynił się do ukształtowania tzw. Międzynarodowego Podziału Pracy (MPP). Pozycja podmiotu w MPP zależy przede wszystkim od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego, poziomu zasobów, specjalizacji w produkcji itp. Przyjmuje się, że MPP stanowi formę społecznego podziału pracy. Na początku narodowe systemy gospodarcze były niezależne, z czasem zaczęły się “otwierać” i nawiązywać stosunki handlowe z innymi krajami. Ze sporadycznych kontaktów zrodziły się trwałe powiązania, które przenosiły się na coraz to nowe dziedziny produkcji. Przyczyniło się to do pewnego rodzaju uzależnienia podmiotów od siebie nawzajem i do zajęcia określonego miejsca w MPP.

Dzięki Międzynarodowemu Podziałowi Pracy ukształtowała się gospodarka światowa, a wraz z nią rynek światowy. Takie rozszerzenie zasięgu oddziaływania rynku jest ściśle związane z procesami integracyjnymi zachodzącymi w gospodarce - życie gospodarcze staje się globalne, a granice geograficzne przestają mieć znaczenie.

Skoro powstał rynek światowy, wykształciła się także kategoria ceny światowej. Jej poziom zależy nie tylko od kosztów produkcji, ale także od wydajności danej gospodarki narodowej.. To właśnie różnice w wydajności przesądzają o różnicach w cenach produktów z różnych krajów. Ze względu na globalizację społeczne koszty produkcji są dość podobne bez względu na kraj, w którym wytwarzane są dobra. Dysproporcje w kosztach wytwarzania zmniejszają się. W związku z tym państwo, które osiąga większą wydajność pracy, ma możliwość uzyskania większego zysku z wymiany handlowej. Zrównanie się w długim okresie społecznych kosztów wytwarzania prowadzi do wyodrębnienia kategorii wartości międzynarodowej, przejawiającej się w poziomie ceny światowej.

Podobnie jak w przypadku zwykłego lokalnego rynku cena i rynek są ze sobą integralnie związane - rynek nie może funkcjonować, jeśli nie ma ceny. Nie ma tutaj znaczenia zasięg rynku - rynek światowy nie może istnieć bez mechanizmu ceny światowej.