Globaliacja

Globalizacja Globalizacja to zespół procesów i zjawisk, współorganizujących i współtworzących współczesny świat. Oznacza tworzenie nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest określeniem procesu w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata mają znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych społeczeństw w odległych nawet częściach globu. Obszarami globalizacji są finanse, rynki, technologia, modele konsumpcji i style życia. A także obraz ujednoliconego świata. Globalizacja zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzenia skali produkcji i przedłużenia cykli życia produktów.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Globalizacja Globalizacja to zespół procesów i zjawisk, współorganizujących i współtworzących współczesny świat. Oznacza tworzenie nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest określeniem procesu w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata mają znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych społeczeństw w odległych nawet częściach globu. Obszarami globalizacji są finanse, rynki, technologia, modele konsumpcji i style życia. A także obraz ujednoliconego świata. Globalizacja zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzenia skali produkcji i przedłużenia cykli życia produktów. Globalizacja ma co najmniej trzy znaczenia: - odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków społecznych - oznacza nową fazę modernizacji i rozwoju kapitalizmu z naciskiem na stosunki międzynarodowe - określa nowe tendencje w rozwoju kultury Pozytywnymi skutkami globalizacji są: - Szybszy przepływ kapitału - Rozwój globalnych powiązań gospodarczych i kulturalnych - Większa tolerancja narodowa - Rozwój rynku zbytu - Obniżenie cen produkcji - Łatwiejszy dostęp do nowocześniejszych i tańszych towarów - Łatwość komunikowania się Negatywne skutki globalizacji: - Upadek małych przedsiębiorstw - Osłabienie roli państwa, a zwiększenie roli korporacji - Wzrost ilości śmierci - Przyrost ludności - Niszczenie środowiska - Zagrożenie tożsamości narodowej - Łatwe przenoszenie się kryzysów gospodarczych w różne regiony świata Przejawy globalizacji w życiu codziennym:
Proces ten wzmacniany jest przez rozwój światowego systemu finansowego i walutowego oraz gospodarkę zagraniczną. Dzięki temu procesowi mamy do czynienia z nowoczesna technologia, nasz kraj lepiej się rozwija, podstawa jest już telefon, komórka czy tez Internet. Globalizacja umożliwia nam integracje z innymi ludźmi, łatwiej nam się komunikować, przyczynia się do zmniejszania wrogości wśród narodów, co zapewne zmniejsza ryzyko doprowadzenia do wojen czy konfliktów. Przyczyny globalizacji: - Postęp technologiczny - Elastyczność produkcji - Skracanie cyklu życia produktów - Wzrost sprzedaży - Postęp telekomunikacyjny - Łatwość dostępu do informacji - Skrócenie czasu i obniżenie kosztów transportu - Mobilność zasobów i kontrahentów - Procesy integracji politycznej - Redukcja barier międzynarodowej wymiany handlowej - Jednolite standardy techniczne - Zmniejszenie kosztów wymiany handlowej Globalizacja jest procesem międzynarodowym, który nie przebiega linearnie. Pozytywne nastawienie z dekady lat dziewięćdziesiątych, zastąpione zostało bardziej wyważonymi, czy wręcz krytycznymi sądami odnośnie tego zjawiska we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Powody, które mogą być przyczyną perturbacji i utrudnień w procesach globalizacji: - Stosunki między cywilizacjami - Suwerenność państw - Ubóstwo i marginalizacja części krajów czy regionów. To są poważne powody, które nie mają nic wspólnego z nacjonalizmem czy parafiańszczyzną w oglądzie świata i podejściu społeczeństw do ich własnego rozwoju. Kryją się w nich podstawowe interesy narodów, społeczeństw i państw Uważam, że aby w wyniku globalizacji więcej społeczeństw ponosiło mniejsze koszty, a osiągało większe korzyści, musi ona spełniać kilka warunków:

  • zaspokoić w większym niż dotychczas stopniu potrzeby biednych ludzi,
  • zapewnić trwały, w miarę harmonijny rozwój całego świata,
  • polepszyć stan środowiska naturalnego,
  • zapewnić koegzystencje różnych kultur i wartości oraz tworzyć warunki rozwiązywania konfliktów i napięć między jednostkami, państwami, regionami, w obrębie całego świata. Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki wszyscy zgodnie uznają globalizacji za pozytywny proces.