Przyczyny i skutki zanieczyszczeń wód i eutrofizacji

Zanieczyszczenie wód – niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych. Źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych spływy powierzchniowe odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub nieodpowiednio oczyszczonych odpływy odcieków ze składowiska odpadów zanieczyszczenia z awarii przepływowych Szczególnie niebezpieczne dla wód podziemnych są materiały pędne i inne produkty ropopochodne.

Zanieczyszczenie wód – niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

  1. Źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
  • spływy powierzchniowe
  • odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub nieodpowiednio oczyszczonych
  • odpływy odcieków ze składowiska odpadów
  • zanieczyszczenia z awarii przepływowych Szczególnie niebezpieczne dla wód podziemnych są materiały pędne i inne produkty ropopochodne. Mogą one przedostawać się do gleby w wyniku nieszczelności instalacji pojazdów, nieszczelności zbiorników służących do przechowywania paliw lub niefrasobliwości ludzi przy przeładunku i tankowaniu paliw. Równie niebezpieczne dla wód podziemnych są niezorganizowane - “dzikie” myjnie pojazdów, prowizoryczne punkty obsługi pojazdów czy wręcz wylewanie wszelkich produktów ropopochodnych wprost do gleby przez ludzi ignorujących wszelkie zasady ochrony środowiska. Do wód podziemnych mogą też migrować wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego, komunalnego lub z emisji atmosferycznych. Podział zanieczyszczeń: a) Wg pochodzenia:

• Naturalne – zanieczyszczenia, które zawierają niewielką ilość wód podziemnych oraz wód powierzchniowych np. zanieczyszczenie związkami ołowiu, zasolenie. • Sztuczne ( antropogeniczne )– zanieczyszczenia, które powstały przez działalność człowieka np. ścieki, odpady komunalne ( plastikowe butelki, tektury, szkło, folie, papier). Zanieczyszczenia te dzielą się na biologiczne ( wirusy, grzyby, glony, bakterie) i chemiczne ( ropa naftowa, olej, benzyna, smary, wszelkiego rodzaju nawozy itp.)

b) Wg trwałości zanieczyszczeń

• Trwałe – substancje, które prawie w ogóle się nie rozkładają i występują w wodach w takiej samej formie przez długi okres czasu np. produkty destylacji ropy naftowej, pestycydy, fenole. • Rozkładalne – zanieczyszczenia, które zawierają substancje organiczne, zazwyczaj trujące, ale przez niektóre bakterie podlegają przemianą chemicznym np. ścieki domowe • Nierozkładalne – zanieczyszczenia, które nie rozkładają się między innymi: sole metali ciężkich

c) Wg stopnia szkodliwości

• Pośrednio szkodliwe – zmniejszają ilość tlenu w ekosystemie wodnym, który jest potrzebny organizmom wodnym, aby mogły oddychać • Bezpośrednio szkodliwe - celulozownie, fabryki włókien sztucznych), kwasy cyjanowodorowy (gazownie), kwas siarkowy i siarczany, kwaśny deszcz (fabryki nawozów sztucznych, fenole (gazownie, koksownie),

  1. Skutki zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

• Odtlenienie wody – brak w wodzie tlenu, który jest potrzebny organizmom wodnym do życia • Nieprzyjemny smak i zapach wody – spowodowane przez ścieki produkcyjne, które wpływają do wód np. przez dwusiarczek węgla z fabryki celulozy, ścieki z garbarni. • Bezpośrednie działanie trujące – są trujące przez różne ścieki gospodarczych lub fabrycznych np. środki owadobójcze i chwastobójcze, mogą tam również występować różne metale ciężkie ( ołów, cyjanek, rtęć) • Fizyczne zanieczyszczenie zbiornika – zmiany, które np. widzimy gołym okiem, czyli przejrzystość wody, albo gdy pływają w niej jakieś ciała stałe ( butelki) lub kolor. Zmiany możemy zauważyć również przez zapach wody i temperaturę.