Podejmowanie racjonalne decyzji

Pojęcie konstrukcji oraz wyboru wariantów jest ściśle związane z procesem podejmowania decyzji oraz z czynnikami na niego wpływającymi. Wybór lub skonstruowanie najlepszego wariantu pod względem wykonalności, wystarczalności i następstw jest sednem procesu decyzyjnego. Pojęcie wariantu ma nierozerwalny związek z pojęciem decyzji, której podjęcie w zasadzie nie może się odbyć bez oceny oraz ewaluacji dostępnych rozwiązań i możliwości. Warunki podejmowania decyzji. Osoba podejmująca decyzję działa w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności - sytuacja, w której podejmujący decyzję zna z rozsądnych zakresów pewności dostępne warianty wyboru oraz ich warunki.

Pojęcie konstrukcji oraz wyboru wariantów jest ściśle związane z procesem podejmowania decyzji oraz z czynnikami na niego wpływającymi. Wybór lub skonstruowanie najlepszego wariantu pod względem wykonalności, wystarczalności i następstw jest sednem procesu decyzyjnego. Pojęcie wariantu ma nierozerwalny związek z pojęciem decyzji, której podjęcie w zasadzie nie może się odbyć bez oceny oraz ewaluacji dostępnych rozwiązań i możliwości.

Warunki podejmowania decyzji.

Osoba podejmująca decyzję działa w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności - sytuacja, w której podejmujący decyzję zna z rozsądnych zakresów pewności dostępne warianty wyboru oraz ich warunki. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka - sytuacja w której dostępność poszczególnych możliwości i związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty są znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - sytuacja, w której podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości wyboru, ryzyka związanego z każdą z nich ani ich możliwych konsekwencji.

Etapy racjonalnego podejmowania decyzji.

W celu skonstruowania lub wyboru najodpowiedniejszego wariantu należy rozeznać i zdefiniować sytuację decyzyjną; zidentyfikować właściwe warianty i ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i konsekwencji; wybrać wariant najlepszy; wdrożyć wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu.

Pierwszym krokiem w racjonalnym podejmowaniu decyzji jest uznanie konieczności podjęcia decyzji - tj. musi zaistnieć bodziec, który uruchomi proces decyzyjny. W przypadku wadliwego funkcjonowania sprzętu menadżer musi zdecydować, czy podjąć naprawę, czy wymianę. Menadżer musi szybko podjąć decyzję o właściwym kierunku działania. Menadżer, który musi zdecydować w jaki sposób zainwestować nadwyżkę środków, staje przed pozytywną sytuacją decyzyjną. Menadżer musi sobie wyrobić pełne zrozumienie problemu, jego przyczyn, a także jego powiązania z innymi czynnikami.

Po rozpoznaniu i zidentyfikowaniu sytuacji decyzyjnej kolejnym krokiem jest identyfikacja skutecznych alternatywnych sposobów działania. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest opracować zarówno oczywiste, standardowe, jak i twórcze, innowacyjne warianty. Na ogół im ważniejsza decyzja, tym więcej uwagi przykłada się do opracowania wariantów.

Trzecim krokiem jest ocena wariantów. Każdy wariant należy oceniać w kategorii wykonalności, wystarczalności i skutków. Przede wszystkim należy zapytać, czy dany wariant jest wykonalny i następnie czy jest prawdopodobny i czy da się zrealizować w praktyce. Dla małej firmy walczącej z przeciwnościami losu wariant wymagający ogromnych nakładów finansowych prawdopodobnie nie wchodzi w ogóle w rachubę. Inne warianty mogą być niewykonalne z uwagi na bariery prawne. Z kolei ograniczoność zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych może uniemożliwić praktyczną realizację innych wariantów.

Mimo, iż wiele wariantów nie jest w stanie sprostać potrójnemu sprawdzianowi wykonalności, wystarczalności i możliwych do przyjęcia następstw, na placu boju może jednak pozostać jeszcze kilka Możliwości. Po dokonaniu wyboru