Bibiografie

Gotowe wzory opisów bibliograficznych I. Opis bibliograficzny książki Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej; autor opracowania, przekładu, oznaczenie wydania (wyd. 2, wyd. 3 zm.), (nazwa wydawnictwa), miejsce i rok wydania, Numer znormalizowany ISBN (tylko przy opisie książki jako całości). Przykłady: • Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN 83-01-12849-6. • Kuncewicz P., Proza polska od 1956, t.

Gotowe wzory opisów bibliograficznych

I. Opis bibliograficzny książki

Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej; autor opracowania, przekładu, oznaczenie wydania (wyd. 2, wyd. 3 zm.), (nazwa wydawnictwa), miejsce i rok wydania, Numer znormalizowany ISBN (tylko przy opisie książki jako całości).

Przykłady: • Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN 83-01-12849-6. • Kuncewicz P., Proza polska od 1956, t. 4, Wydawnictwo BGW, Warszawa 1994, ISBN 83-86091-03-7. • Mrowcewicz K., Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, cz.1, wyd. 4, Stentor, Warszawa 2006, ISBN 83-86018-88-7. • Pajewski Janusz, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, wyd. 3, dodr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14162-X. • Richardson Dan, Jacobs Jessica, Jacobs Daniel, Egipt, wyd. 2 zaktual., Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2005, ISBN 83-7304-133-8. • Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1999, ISBN 83-7110-887-7.

II. Opis artykułu w wydawnictwie zwartym

Autor artykułu, Tytuł artykułu, w: Autor książki, Tytuł książki, z której pochodzi artykuł, oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się opisywany fragment.

Przykład: • Gołębniak B. D., Nauczyciele a reformy programu, w: Pedagogika, t. 2, Warszawa 2004, s. 144-147.

III. Opis bibliograficzny fragmentu książki

Autor, Tytuł, oznaczenie wydania, wydawca, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.

Przykład: • Jedliński R., Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Warszawa 1984, Praca nad wywiadem w szkole średniej, s. 184-197. • Michałowska T., Średniowiecze, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 23-142.

IV. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii jednotomowej

Autor utworu, Tytuł utworu, w: Tytuł antologii, nazwisko redaktora naukowego, oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór.

Przykład: • Tetmajer K., Danae Tycjana, w: Poezja Młodej Polski, wybór M. Jastrun, wyd. 3 zm., Wrocław 1967, s. 14-17. • Mękę Bożą spominajmy, w: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, wyd. 2 zm., Wrocław 1980, s. 19-23.

V. Opis bibliograficzny utworu literackiego zamieszczonego w antologii wielotomowej

Autor utworu, tytuł utworu, w: tytuł antologii, nazwa edytora naukowego, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się utwór.

Przykład: • Szymanowski J., Już nie usłyszysz mego westchnienia, w: Poezja polska, t. 1, wybór S. Grochowiak, J. Maciejewski, Warszawa 1973, s. 20-21.

VI. Opis bibliograficzny wstępu krytycznego, przedmowy, posłowia w dziele naukowym

Autor wstępu, Wstęp, w: autor, Tytuł, miejsce i rok wydania.

Przykład: • Hutnikiewicz A., Wstęp, w: Szaniawski J., Wybór dramatów, Wrocław 1988, s. V-LXXII.

VII. Definicja z encyklopedii bądź słownika

Autor definicji (jeśli jest), Tytuł definicji, w: Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, strona/y, na której zamieszczona jest definicja.

Przykład: • Zych A., Afazja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w. T. 1, A – F, Warszawa 2003, s. 217. • Dysonans poznawczy, w: Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1998, s. 81.

VIII. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Autor artykułu, tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok, numer czasopisma, numery stron, na których znajduje się artykuł.

Przykład: • Narkowicz L., Czy Mickiewicz mówił po litewsku?, „Polonistyka”, 2007, nr 10, s. 54-57. • Hołdys A., Zbyt cenne by je nosić, „Wiedza i Życie”, 2007, nr 8, s. 4-8.

IX. Opis map i planów

Dane do opisu należy przejmować z ramki, jako autora traktujemy kartografa, elementem obowiązkowym jest określenie rodzaju dokumentu: mapa, plan, atlas, jeśli nie występuje w tytule. W opisie map podajemy skalę po tytule. Mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo opisujemy jak wydawnictwa zwarte, zamieszczone w wydawnictwie zwartym lub ciągłym opisujemy jak artykuły.

Przykłady • Beskid Sądecki. Mapa, 1:1000 000, wyd. 10. Warszawa 1975. • Wisła. Turystyczny plan miasta. Mapa, 1:25 000, Katowice 2004, ISBN 83-87502-76-6.

X. Opis bibliograficzny ilustracji (fotografii, reprodukcji, nut) zamieszczonej w książce

Autor dzieła (grafik, malarz, autor fotografii), Tytuł dzieła, [oznaczenie rodzaju dokumentu], w: Autor książki, w której zamieszczona jest ilustracja, Tytuł książki, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce i rok wydania, numer strony, na której znajduje się ilustracja.

Przykład: • Hermanowicz H., Baszta stolarska, [fotografia], w: Hermanowicz H., Banach J., Kraków –cztery pory roku, wyd. 4, Kraków 1978, s. 72. • Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem [reprodukcja], w: M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 3, Wrocław 1988, tabl. XXI. • Ja mam dwa kółka, [nuty], muz. i oprac. M. Mazurek, sł. D. Orłowska, w: Stankiewicz Z., Repertuar uzupełniający do wychowania muzycznego w klasach V-VIII, Warszawa 1975, s. 158-162.

XI. Opis bibliograficzny ilustracji zamieszczonej w czasopiśmie

Autor dzieła, tytuł dzieła, „tytuł czasopisma” i rok, numer czasopisma, numer strony, na której znajduje się ilustracja.

Przykład: • Paculski J., Kompozycje dekoracyjne, [ilustracja], „Plastyka w Szkole”, 1983, nr 10, s. 392.

XII. Fotografie dzieła sztuki zamieszczonego w Internecie

Autor dzieła, tytuł dzieła, technika wykonania dzieła, format, nazwa instytucji przechowującej dzieło, [typ nośnika], data wydania dzieła [data dostępu], warunki dostępu.

Przykład • Wyspiański S., Portret dziecka (Portret Mietka), [online], [dostęp: 31 stycznia 2007], dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci.htm

XIII. Opis bibliograficzny strony internetowej

Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu

Przykłady • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), [online], [dostęp 3 grudnia 2007], dostępny w Word Wide Web: http://www.ukw.edu.pl/uczelnia/akademia.php

XIV. Publikacje samoistne w Internecie.

Autor, tytuł pracy, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, [data dostępu], warunki dostępu.

Przykład: • Skórka S., Wirtualna historia książki, [online], ostatnia aktualizacja 16.12.2006, [dostęp 31 grudnia 2007], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/whk/

XV. Artykuł w czasopiśmie dostępnym w Internecie

Autor artykułu, Tytuł artykułu, [typ nośnika], w: „Tytuł czasopisma”, rok, nr, [data dostępu], warunki dostępu

Przykład: • Agnieszka Krzemińska , Okrutne obyczaje, [online], w: „Wiedza i Życie”, 2007, nr specjalny, [dostęp 7 stycznia 2008], dostępny w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/4868,12799,1433192,2,czasopisma.html

XVI. Nagranie własne

Autor wywiadu, Tytuł wywiadu, [typ nośnika], rozm. przepr. autor nagrania, miejsce, rok nagrania, nagranie własne.

Przykład: • Sadowski Andrzej, Subkultury młodzieżowe, [taśma magnetofonowa], rozm. przepr. • Stefan Nalewajko, Białystok 2005, nagranie własne.

XVII. Reprodukcja dzieła malarskiego

Nazwisko malarza, Tytuł dzieła, określenie techniki wykonania, data powstania dzieła, rodzaj reprodukcji [plakat, karta pocztowa], oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania reprodukcji.

Przykład: • Chardin J. B., Martwa natura, [reprodukcja kolorowa], Warszawa 1975.

XVIII. Nagranie muzyczne

Nazwisko kompozytora/wykonawcy, Tytuł nagrania, [rodzaj dokumentu], nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

Przykład: • Wagner R., Cwałowanie Walkirii, [dokument dźwiękowy], w: Perły muzyki klasycznej, Point Music 2001, płyta CD.

XIX. Muzyka w Internecie

Wykonawca (autor słów, kompozytor), Tytuł utworu, [typ nośnika], [data dostępu], warunki dostępu

Przykład • Czerwone Gitary, Mija rok, [online], [dostęp 15 grudnia 2007], dostępny w Internecie: http://www.czerwonegitary.pl/multimedia.html

XX. Nagranie słowne

Autor, tytuł, [rodzaj dokumentu], nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

Przykład: • Pawlikowska – Jasnorzewska M., Wiersze, [dokument dźwiękowy], Polskie Nagrania 1998, taśma magnetofonowa.

XXI. Film

Tytuł, [rodzaj dokumentu], reżyser, nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

Przykład: • Pan Tadeusz, [film], reż. A. Wajda, Warszawa, Vision Film 2000, kaseta VHS. • Mansfield Park. Ekranizacja słynnej powieści Jane Austin, [film], scen.i reż. P. Rozema, Warszawa, Vision, 1999, płyta CD-ROM.

XXII. Opis bibliograficzny wywiadu zamieszczonego w czasopiśmie

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu, rozm. przepr., Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł czasopisma” rok, numer, numery stron.

Przykład • Pawlak Waldemar, Koalicja 2.0, rozmowę przeprowadził Jacek Żakowski, „Polityka”, 2007, nr 46, s. 18-20.

XXIII. Wywiad w Internecie

Autor wywiadu (osoba udzielająca wywiadu), Tytuł wywiadu,[typ nośnika], rozm. przepr. (osoba przeprowadzająca wywiad), [data dostępu], warunki dostępu.

Przykład: • Piotr S. Juda, Mamy spójny model biznesowy – wywiad z prezesem zarządu Toyota Bank, [online], rozm. przepr. M. Macierzyński, [dostęp 11 września 2007], dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mamy-spojny-model-biznesowy-wywiad-z-prezesem-zarzadu-Toyota-Bank-1637623.html

XXIV. Książka dostępna przez Internet

Autor, tytuł, [typ nośnika], autor opracowania, miejsce i rok, [data dostępu], warunki dostępu

Przykład: • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie [online], oprac. Marek Adamiec, [dostęp 21 grudnia 2007], dostępny w Internecie : http://monika.univ.gda.pl/~literat/panfull/index.htm

XXV. Recenzja zamieszczona w czasopiśmie

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, Tytuł recenzowanej książki, rec. Imię i nazwisko autora recenzji, Tytuł recenzji (jeśli jest), „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

Przykład • Mrożek S., Uwagi osobiste, rec. J. Wierzejska, Mrożkowe pożegnanie, „Nowe Książki”, 2007, nr 12, s. 47. • Kuczok W., Gnój, rec. P. Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, “Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

XXVI. Recenzja w Internecie

Autor książki recenzowanej, tytuł książki recenzowanej, [typ nośnika], autor recenzji, tytuł recenzji (jeśli jest nadany), [data dostępu], warunki dostępu

Przykład: • Andrzej Stasiuk, Dojczland, [online], rec. Kamieński G. L., [dostęp 7 stycznia 2008], dostępny w Internecie: http://www.ksiazka.net.pl/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=549&mail=1

XXVII Wzór dla dokumentów audiowizualnych, ikonograficznych i in.

Nazwisko i imię autora Tytuł [typ dokumentu] Odpowiedzialność drugorzędna (reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, itp.) Wydanie Miejsce wydania Rok wydania Uwagi ISBN

Przykład: • Marylin Monroe [fotografia], „Film” 1965 nr 14 s. 7 • Maleszko Andrzej, Kochajmy się, bo nie zdążymy [fotografia], Białystok 2005 [graffiti na fotografii] • Portret Jadwigi Janczewskiej, technika gumowa, lub podkolorowany kredkami, fot. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zakopane, ok. 1913

XXVIII Materiały ikonograficzne (reprodukcja, grafika, karta pocztowa, graffiti)

Przykład: • Pankiewicz Józef, Japonka [reprodukcja], W: Dobrowolski Tadeusz, Malarstwo polskie, Warszawa 1999, ISBN 83-04-01729-6, il. kolor XIX