Wiązania

1.Wiązanie jonowe powstaje pomiędzy atomami pierwiastków należących do grup IA bez H lub gdy różnica elektroujemności jest większa niż 1,7<2.Wiązanie jonowe polega na przekazywaniu elektronów od metalu do nie metalu w wyniku czego powstają kationy i aniony które tworzą regularną sieć krystaliczną i przyciągają się siłami elektrostatycznymi. 3.Właściwości związków o wiązaniu jonowym: a) jonowo w kryształach ułożone są na przemian b)jedne z najwyższych temp. topnienia i wrzenia. c) rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych np.

1.Wiązanie jonowe powstaje pomiędzy atomami pierwiastków należących do grup IA bez H lub gdy różnica elektroujemności jest większa niż 1,7<2.Wiązanie jonowe polega na przekazywaniu elektronów od metalu do nie metalu w wyniku czego powstają kationy i aniony które tworzą regularną sieć krystaliczną i przyciągają się siłami elektrostatycznymi. 3.Właściwości związków o wiązaniu jonowym: a) jonowo w kryształach ułożone są na przemian b)jedne z najwyższych temp. topnienia i wrzenia. c) rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych np. H2O d) pod wpływem wody ulegają dysocjacji jonowej. Dysocjacja to rozpad związku chemicznego na jony kationy i aniony pod wpływem wody. e) związki te po stopnieniu lub rozpuszczeniu przewodzą prąd elektryczny z tymi związkami bardzo szybko przebiegają Wiązanie kowalencyjne powstaje pomiędzy atomami pierwiastków dla których różnica Elektroujemności zawarta jest w przedziale 0≤∆EN≤0,4. 2.Wiązanie to polega na uwspólnieniu elektronów i tworzeniu 1,2 lub 3 wspólnych par elektronowych- czyli powstawania wiązania pojedynczego podwójnego lub potrójnego. 3. Właściwości związków o wiązaniu kowalencyjnym: a) zbudowane są z odrębnych cząsteczek b) mają niskie temperatury top. I wrzenia c)Są miękkie o małej wytrzymałości mechanicznej d) nie przewodzą prądu elektrycznego i ciepła (wyjątek grafit). e) nie ulegają dysocjacji jonowej. F) reakcje z ich udziałem przebiegają bardzo wolno. g) rozpuszczają się w rozpuszczalnikach nie polarnych. h) w stanie stałym two rzą kryształy. 1. Wiązanie spolaryzowane powstają pomiędzy atomami pierwiastków dla których różnica elektroujemności zawarta jest w przedziale 0,4<∆EN<1,7 2. Wiązanie to polega na tworzeniu wspólnych par elektronowych które są przesunięte w stronę pierwiastka bardziej elektroujemnego, na nim powstaje nadmiar ładunku ujemnego natomiast na przeciwnym krańcu cząsteczki tworzy się nadmiar ładunku dodatniego. Układ dwóch ładunków przeciwnych różnych co do wartości lecz przeciwnego znaku oddalonych od siebie na pewna odległość nazywamy dipolem elektrycznym. Często w której występuje dipol nazywana jest spolaryzowaną. 3.Właściwości związków spolaryzowanych: a) w stanie stałym tworzą kryształy.b) ulegają dysocjacji jonowej i przewodzą prąd elektryczny i ciepło w mniejszym stopniu niż związki jonowe a lepiej niż kowalencyjne. c) ich temp. top. I wrzenia są niższe niż związkówjonowych a wyższe niż kowalencyjnych. d) rozpuszczaja się w rozpuszczalnikach polarnych.